Новини

На 02.04.2019 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица"

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Предложение от Община „Марица“ за изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо разширение на многофункционални структурни единици по кадастралните карти на с. Калековец и с. Скутаре.
  2. Вземане на решение за даване на съгласие и за разрешаване изработването на проект за изменение на ОУП на Община „Марица“, в обхвата на структурни единици 307, 309, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 336, 337, 338 и 343-Смф (смесена многофункционална структурна единица) за масиви 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 по кадастралната карта на с. Калековец, Община „Марица”, Пловдивска област и вземане на решение за даване на съгласие и за откриване на процедура по създаване на селищно образувание с наименование: „Високотехнологичен парк „Тауър““.
  3. Кандидатстване пред ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС) за финансиране на обект : „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР, ЗАУСТВАЩ ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ ОТ С.ТРУД В КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР.ПЛОВДИВ И ПРИЛЕЖАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕГО“, ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ
  4. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”