Новини

На 06.03.2018 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   „М А Р И Ц А” – ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ

        

 

 

Уведомяваме Ви, че на 06.03.2018 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

 

                                          

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Актуализация, изменения и допълнения на „Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община „Марица” – област Пловдив за 2018 година”.
 2. Изменение и допълнение на Раздел ІІІ. „Размер и местоположение на мерите и пасищата на територията на Община „Марица” от Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост (за стопанската 2018-2019 година), приети и утвърдени с Решениe № 5, взето с протокол № 1 от 30.01.2018 г. на ОбС „Марица” – област Пловдив.
 3. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 15.67 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Крислово, Община “Марица”- област Пловдив.
 4. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 15.66 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Крислово, Община “Марица”- област Пловдив.
 5. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 15.65 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Крислово, Община “Марица”- област Пловдив.
 6. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 15.64 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Крислово, Община “Марица”- област Пловдив.
 7. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 1.119 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Крислово, Община “Марица”- област Пловдив.
 8. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 73122.15.54, частна общинска собственост на Община „Марица” - област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Трилистник, област Пловдив.
 9. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 73122.15.154, частна общинска собственост на Община „Марица” - област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Трилистник, област Пловдив.
 10. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 17.18 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 11. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.502.1641 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 12. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 66915.502.1642 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Скутаре, Община “Марица”- област Пловдив.
 13. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 78080.66.15, частна общинска собственост на Община „Марица” - област Пловдив по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Царацово, област Пловдив.
 14. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 78080.501.999 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Царацово, Община “Марица”- област Пловдив.
 15. Продажба на ПИ № 29235.29.46, частна общинска собственост на собственика на законно построена жилищна сграда по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Желязно, област Пловдив.
 16. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 501.1356 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Труд, Община “Марица”- област Пловдив.
 17. Изменение на Решение № 77, взето с протокол № 4 от 28.03.2017 г. на Общински съвет „Марица”- област Пловдив.
 18. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 17806.501.1661 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 19. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 17806.501.1662 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 20. Откриване на процедура по продажба на поземлен имот № 17806.501.1663 – частна общинска собственост по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, Община “Марица”- област Пловдив.
 21. Откриване на процедура по промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор № 61412.222 (номер по стар план 000073)- частна общинска собственост по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиново, Община „Марица” - област Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-77 от 30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 22. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1772 в полза на лица с установени жилищни нужди
 23. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1779 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 24. Учредяване право на строеж върху общински урегулиран поземлен имот № 66915.502.1781 в полза на лица с установени жилищни нужди.
 25. Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на Община „Марица”, за поземлен имот с идентификатор № 03839.311 по кадастралната карта на с.Бенковски и включването му в структурна единица 121-Жм.
 26. Отстраняване на техническа грешка в Общ устройствен план на Община „Марица”, за поземлени имоти с идентификатори № 62858.19.91 и № 62858.19.92 по кадастралната карта на с.Рогош и включването им в структурна единица 527-Смф.
 27. Приемане и одобряване на схема за временно разполагане на „Слънцезащитен навес към чешма“ в ПИ 78080.22.100/гробища/, по КККР на с. Царацово, във връзка със становище с вх. № 10-020-96/21.02.2018г. от Димитър Петров – кмет на с. Царацово.
 28. Съгласие да се изготви схема за временно разполагане на „Рекламно-информационен елемент“ в поземлен имот с идентификатор № 73242.501.1801 /публична общинска собственост/, по кадастралната карта на с. Труд, пред кв. 114, между о.т.295 и о.т 414, по план за улична регулация на с. Труд, одобрен с Решение № 24/18.12.2003г. на ОбС“Марица“, във връзка със заявление с вх. № 10-17-792/07.11.2017г. от Марин Николов Николов – представител на „Нимана 2007“ – ЕООД – гр. Карлово.
 29. Одобряване на проект ПУП - Парцеларен план за обект „УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД PE-HD ф110 с L=637,50м, за нуждите на имот с идентификатор 73242.65.16, по полски пътища по КК на с. Труд, Община Марица“. Уличният водопровод преминава през полски пътища, по следата на вариант единствен,  нанесен върху приложения проект на ПУП-ПП, във връзка с искане „ДМ КАР“ ЕООД, като собственик на ПИ с идентификатор 73242.65.16 по КК на с. Труд, със седалище и адрес на управление: с.Труд, ул. „Карловско шосе“ №54а с ЕИК: 200396345 и представлявано от управителя Димитър Миленков Миленков.
 30. Отпускане на еднократна финансова помощ.
 31. Отпускане на еднократна финансова помощ под формата на средства за пътуване до гр. Пловдив на ученици от социално слаби семейства или сираци.
 32. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица“ за 2018г.
 33. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова:

Председател на ОбС “Марица”