Новини

На 17.05.2019 г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Изменение на Решение № 162, взето с протокол № 7 от 02.04.2019 год. на Общински съвет „ Марица“
  1. Изменение и допълнение на Решение № 163, т.1 и т. 2 взето с протокол № 7 от 02.04.2019 год. На Общински съвет „ Марица“
  2. Във връзка с получена Покана в деловодството на Община „Марица“ с вх. № 29-02-2/03.05.2019 г. от „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД гр. Пловдив, относно свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 29.05.2019 г. от 11,00 часа в заседателната зала на болницата, находяща се в в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, етаж 1.
  3. Процедура BG05M9OP001- 1.043-МИГ – Община Марица М02 „ Активно включване- младежи“. Чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.
  1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”