Новини

На 27.02.2018 г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица”

Уведомяваме Ви, че на 27.02.2018 г. /вторник/ от 10:00 часа в  сградата на Община Марица ще се проведе заседание на Общински съвет „Марица” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Писмо изх. № АК-01-30#8 от 09.02.2018 г. от Областен управител на област Пловдив, с което се връща за ново обсъждане пункт ІІ от Решение № 9, прието с Протокол № 1 от 30.01.2018 г. на Общински съвет „Марица“
  2. Писмо изх. № АК-01-30#8 от 09.02.2018 г. от Областен управител на област Пловдив, с което се връща за ново обсъждане пункт ІІ от Решение № 10, прието с Протокол № 1 от 30.01.2018 г. на Общински съвет „Марица“
  3. Писмо изх. № АК-01-30#8 от 09.02.2018 г. от Областен управител на област Пловдив, с което се връща за ново обсъждане пункт ІІ от Решение № 11, прието с Протокол № 1 от 30.01.2018 г. на Общински съвет „Марица“
  4. Писмо изх. № АК-01-30#8 от 09.02.2018 г. от Областен управител на област Пловдив, с което се връща за ново обсъждане пункт ІІ от Решение № 12, прието с Протокол № 1 от 30.01.2018 г. на Общински съвет „Марица“
  5. Писмо изх. № АК-01-30#8 от 09.02.2018 г. от Областен управител на област Пловдив, с което се връща за ново обсъждане пункт ІІ от Решение № 13, прието с Протокол № 1 от 30.01.2018 г. на Общински съвет „Марица“
  6. Писмо изх. № АК-01-30#8 от 09.02.2018 г. от Областен управител на област Пловдив, с което се връща за ново обсъждане пункт ІІ от Решение № 14, прието с Протокол № 1 от 30.01.2018 г. на Общински съвет „Марица“.
  7. Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица” за 2018г. и промяна на план-сметката за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2018 г.
  8. Определяне начина на възлагане на експлоатация на изградената инфраструктура по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица“, финансиран по Приоеритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и поемане на ангажимент активите, изградени по проекта да се експлоатират при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на услугите от общ икономически интерес (УОИИ).
  9. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

С уважение,

Гергана Трендафилова: ………………

Председател на ОбС “Марица”