Обществени поръчки преди 19.05.2015г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” зоп с предмет:"Доставка чрез покупка на мебели за обзавеждане на детски градини на територията на община “Марица”, както следва: ЦДГ “Буратино” с. Костиево, ЦДГ ”Здравец” с.Граф Игнатиево, ЦДГ “Детелина” с.Строево, ЦДГ “Пролет” с.Рогош, ЦДГ “Елица” с.Бенковски, ЦДГ “Щастливо детство” с.Радиново,  ЦДГ “Бисер” с.Труд, ЦДГ “Ралица” с.Войводиново, ЦДГ  с.Войсил.

Разяснение по реда на чл. 101 б, ал. 6 от ЗОП

2015-05-19

Изтегли документация

2015-05-15


Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” зоп с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството на обекти от вътрешната улична мрежа, благоустрояване и други дейности, свързани с инфраструктурата в населените места на община Марица”

Изтегли документация

2015-05-07


 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на ремонт,  проектиране и строителство на вътрешната улична мрежа в населените места на община Марица” с две обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Извършване на строително-ремонтни работи на вътрешната улична мрежа в населените места на община Марица” и Обособена позиция № 2 „Проектиране и строителство на вътрешната улична мрежа, благоустрояване и други дейности, свързани с инфраструктурата в населените места на община Марица”

Разяснения по реда на чл. 29 от ЗОП

2015-05-15

Изтегли документация

2015-04-30


 

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет: "Изграждане на съоръжения за превенция – 3 броя наблюдателни кули по проект „Защитни мероприятия за превенция на горските пожари в Община Марица”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 16/226/00431 от 23.12.2014 г."

Протокол от работата на комисията, утвърден на 14.05.2015 г.

2015-05-14

ДО

Участниците в процедурата

Представителите на юридически лица с нестопанска цел

Средствата за масово осведомяване

У В Е Д О М Л Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура по реда на Глава VІІІ “а“ от ЗОП с предмет: „Изграждане на съоръжения за превенция – 3 броя наблюдателни кули по проект „Защитни мероприятия за превенция на горските пожари в община „Марица”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на програма за развитие на селските райони по договор 16/226/00431 от 23.12.2014 г.“, Ви уведомявам, че отварянето на офертите ще се извърши на 13.05.2015 г. от 10:30 часа, в Община „Марица“, град Пловдив, бул.“Марица“ № 57А, етаж.2.

Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите- участниците в настоящата обществена поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

2015-05-07

Изтегли документация

2015-04-24


 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Целодневна Детска Градина в с.Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив в УПИ IV от кв.40А, по плана на село Граф Игнатиево, община Марица.“

Съобщение към всички участници

2015-05-08

Разяснения по реда на чл. 29, ал.2 от ЗОП

Разяснения по реда на чл. 29, ал.2 от ЗОП

2015-05-07

Разяснения по реда на чл. 29, ал.2 от ЗОП

2015-04-27

Изтегли документация

2015-04-17


 

Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет:"Доставка чрез покупка за обзавеждане на помещение за сборна група в ЦДГ “Бисер” с.Труд- Община ,,Марица"

Договор № 138 от 29.04.2015 г.

2015-05-11

Протокол от 20.04.2015

2015-04-20

Разяснения по реда на чл. 101 "б" , ал.6 от ЗОП

2015-04-14

Разяснения по реда на чл. 101 "б" , ал.6 от ЗОП

2015-04-08

Изтегли документация

2015-04-03

ВЪЗЛОЖЕНА


 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изготвянето на проектна документация и строителство (инженеринг) на южен околовръстен път на с.Радиново, ситуиран в общият устройствен план на община марица в  i – ви участък:  от км.0+000 до км.2+030.73, охранителен канал и 3 водостока  и във ii – ри участък:  от км.2+030.73 до км.3+645

Протокол № 1 от 30.04.2015

2015-04-30

Разяснения към съдържанието на документацията за възлагане на обществена поръчка

2015-04-09

Разяснения към съдържанието на документацията за възлагане на обществена поръчка

2015-04-02

Изтегли документация

2015-03-19


 

Обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улична мрежа и общински пътища на територията на община Марица по обособени позиции‘‘

Договор № 139 от 29.04.2015 г.

Договор № 131 от 20.04.2015 г.

2015-05-11

Протокол от 08.04.2015

2015-04-08

Изтегли документация

2015-03-17

ВЪЗЛОЖЕНА


 

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка  на  горива  за  зареждане на  автомобилите  на  Общинска  администрация на  Община Марица, гр. Пловдив  чрез  система  на  зареждане  при  безналично  плащане посредством карти предоставени  от  изпълнителя-продавач  за  2015-2018г."

Договор № 130 от 17.04.2015

2015-04-28

Решение

2015-03-06

ВЪЗЛОЖЕНА


 

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 13 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Текущо юридическо обслужване на Община Марица на абонаментен принцип в следните области на правото: търговско, гражданско, облигационно, административно право, вещно право и устройство на територията и местни данъци и такси”, по обособени позиции"

Договор № 132 от 20.04.2015

Договор № 133 от 20.04.2015

Договор № 134 от 20.04.2015

2015-04-28

Протокол от 16.03.2015

Доклад

Решение № РД-09-340 от 20.03.2015

2015-03-23

Решение АОП

Решение

Покана по ЧЛ. 92 ОТ ЗОП до адв. Евелина Русчева Божикова и адв. Нели Симеонова Пеева

Покана по ЧЛ. 92 ОТ ЗОП до адв. Христо Матеев Матеев

Покана по ЧЛ. 92 ОТ ЗОП до адв. Иван Георгиев Йовчев

Оферта - Образец № 1

Декларация - Образец № 2

Договор - Образец № 3

2015-02-23

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет: " Периодични доставки на хигиенни материали и консумативи"

Договор № 105 от 23.03.2015

2015-03-23

Протокол от работата на комисията, утвърден на 09,03,2015г.

2015-03-09

Изтегли документация

2015-02-18

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет: "Извършване на геодезически дейности и услуги на територията на Община Марица за имоти общинска собственост"

Договор №90 от 13.03.2015

2015-03-13

Протокол от работата на комисията, утвърден на 05.03.2015г.

2015-03-05

Разяснения към съдържанието на документацията за възлагане на обществена поръчка

2015-02-24

Разяснения към съдържанието на документацията за възлагане на обществена поръчка

2015-02-19

Изтегли документация

2015-02-13

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка  на  горива  за  зареждане на  автомобилите  на  Общинска  администрация на  Община Марица, гр. Пловдив  чрез  система  на  зареждане  при  безналично  плащане посредством карти предоставени  от  изпълнителя-продавач  за  2015."

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

2015-02-25

Решение

2015-01-22

ПРЕКРАТЕНА


Процедура по реда на гл. VIIIа от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на почистващи препарати за битова и лична хигиена"

Договор № 80 от 18.03.2015

2015-03-18

Протокол от работата на комисията, утвърден на 13.02.2015г.

2015-02-13

Изтегли документация

2015-01-20

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодични доставки на  принтерни, копирни и др. офис материали и консумативи"

Договор № 79 от 17.02.2015

2015-02-17

Протокол от работата на комисията, утвърден на 05.02.2015г.

2015-02-05

Изтегли документация

2015-01-15

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a  от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на канцеларски офис материали и консумативи"

Договор № 67 от 30.01.2015

2015-01-30

Протокол от работата на комисията, утвърден на 22.01.2015г.

2015-01-22

Изтегли документация

2015-01-05

ВЪЗЛОЖЕНА


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Марица”

 

Информация за плащане по договор

2016-05-10

Информация за плащане по договор

2016-04-06

Информация за плащане по договор

2016-03-09

Информация за плащане по договор

2016-02-09

Информация за плащане по договор

2016-01-11

Информация за плащане по договор

2015-12-04

Информация за плащане по договор

2015-11-02

Информация за плащане по договор

2015-10-05

Информация за плащане по договор

2015-09-07

Информация за плащане по договор

2015-08-06

Информация за плащане по договор

2015-06-30

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за участие.

2015-04-20

Договор № 129 от 16.04.2015

2015-04-16

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за участие.

2015-04-01

Решение РД-09-287 от 13.03.2015

2015-03-13

Протокол 4 от 12.03.2015

2015-03-12

Протокол 3 от 23.02.2015

2015-02-23

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, обявявам на лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП, както и на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ  НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘, че отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 26.02.2015г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община ,,Марица‘‘- етаж 2, бул. ,,Марица‘‘ 57А, град Пловдив.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР МИНКОВ

член на комисия, съгласно

Заповед № РД-09-163/10.02.2015г.

на  инж. Петко Чочев

и.д. Кмет на Община ,,Марица‘‘,

съгласно Заповед № РД-09-162/09.02.2015г.

на Кмета на Община ,,Марица

2015-02-23

Протокол 2 от 23.02.2015

2015-02-23

Протокол 1 от 11.02.2015г.

2015-02-11

Разяснения по реда на чл.29 от ЗОП  ИЗХ. № 92-00-4

Разяснения по реда на чл.29 от ЗОП  ИЗХ. № 92-00-4(1)

2015-01-15

Разяснения по реда на чл.29 от ЗОП

2015-01-13

Решение за промяна

Документация, съгласно решение за промяна

Разяснения по реда на чл.29 от ЗОП

2015-01-12

Изтегли документация

2014-12-29

ВЪЗЛОЖЕНА


Обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на специализиран автобусен превоз на ученици до средищни училища на територията на община Марица-Област Пловдив за календарната 2015г. по обособени позиции."

Изтегли документация

2014-10-07

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, обявявам на лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП, както и на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА- ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2015г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, че отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 26.11.2014г. от 09:30 часа в заседателната зала на Община ,,Марица‘‘- етаж 2, бул. ,,Марица‘‘ 57А, град Пловдив.

 

С уважение,

Любомира Ангелова

член на комисия, съгласно

Заповед № РД-09-1192/05.11.2014г.

на Кмет на Община ,,Марица‘‘

2014-11-19

Протокол от 05.11.2014 г.

Протокол от 26.11.2014 г.

Решение от 01.12.2014 г.

2014-12-01

Договор с регистрационен № 216/23.12.2014

Договор с регистрационен № 217/23.12.2014

Договор с регистрационен № 218/23.12.2014

Договор с регистрационен № 219/23.12.2014

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за участие.

2014-12-30

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с обект: “Ремонт на улично осветление на територията на oбщина Марица”

Изтегли документация

2014-09-19

Протокол от работата на комисията, утвърден на 21.10.2014г.

2014-10-21

Договор с регистрационен №195/24.10.2014

2014-10-27

ВЪЗЛОЖЕНА


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставянето на услуги,  свързани със зимно поддържане и почистване на общинска пътна мрежа на територията на община Марица, област Пловдив."

 

Изтегли документация

2014-08-04

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, обявявам на лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП, както и на участникът в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на общинска пътна мрежа на територията на Община ,,Марица‘‘, област Пловдив”, че отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 18.09.2014г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община ,,Марица‘‘- етаж 2, бул. ,,Марица‘‘ 57А, град Пловдив.

С уважение,

Любомира Ангелова

член на комисия, съгласно

Заповед № РД-09-937/03.09.2014г.

на Кмет на Община ,,Марица‘‘

2014-09-11

Протокол от работата на комисия,назначена със заповед № РД-09-937/03.09.2014

Протокол от работата на комисия,назначена със заповед № РД-09-937/03.09.2014

Решение № РД-09-1053/30.09.2014

Договор с регистрационен № Д-196/24.10.2014

Договор с регистрационен № Д-197/24.10.2014

Договор с регистрационен № Д-198/24.10.2014

Договор с регистрационен № Д-199/24.10.2014

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за участие.

2014-11-03

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА  СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ – ДЕТСКА ГРАДИНА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ВОЙВОДИНОВО , ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“

Изтегли документация

2014-06-23

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: “Изготвяне на комплексен проект  за инвестиционна инициатива за линеен обект на техническата инфраструктура за обект:
„СТОМАНОБЕТОНОВ МОСТ НАД КАНАЛ ПИ 224.139 МЕЖДУ ДВАТА ЛОКАЛА (ПАРАЛЕЛНИ НА ПЪТ II-64 „ПЛОВДИВ-КАРЛОВО” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МАРИЦА И ОБЩИНА ПЛОВДИВ”

Изтегли документация

2014-06-23

ВЪЗЛОЖЕНА


 

Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет:ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА ЗА КЕТЪРИНГ – ОСИГУРЯВАНЕ НА ГОТОВА ХРАНА ЕЖЕДНЕВНО ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЦАТА , ПОСЕЩАВАЩИ ЦДГ "ДЕТЕЛИНА" – С. КРИСЛОВО, ОБЩИНА МАРИЦА.”

Изтегли документация

2014-06-23 


ВЪЗЛОЖЕНА

Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: „Ежедневна доставка на готови ястия - кетъринг по предварителна писмена заявка, отправена ежеседмично от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласувана с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,   за нуждите на „Дневен център за стари хора“ в с. Строево , община Марица.”

Изтегли документация

2014-06-05


ВЪЗЛОЖЕНА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на улици от вътрешната улична мрежа на с. Войсил, община "Марица"

Изтегли документация

2014-06-03


ВЪЗЛОЖЕНА

Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Технически проект” за подобряване на енергийната ефективност на следните обекти:„ ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий” с.Костиево, община Марица“; „Здравна служба с.Маноле, община Марица“ и ЦДГ  „ Буратино” с.Костиево, община Марица“

Изтегли документация

2014-05-23


ВЪЗЛОЖЕНА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА ОБЕКТ „РАЗШИРЕНИЕ НА ЦДГ – С. ТРУД” в УПИ II, обединено детско заведение, кв. 36а, по плана на с. Труд, Община „Марица”

Изтегли документация

2014-05-12

Решение за промяна

2014-05-21

Проект на договор

2014-05-21

Разяснения към документацията за участие

2014-06-11

Съобщение

2014-06-17

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички участници в открита процедура ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА ОБЕКТ „РАЗШИРЕНИЕ НА ЦДГ – С. ТРУД” в УПИ II, обединено детско заведение, кв. 36а, по плана на с. Труд, Община „Марица”

Уведомяваме Ви, че отварянето на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА ОБЕКТ „РАЗШИРЕНИЕ НА ЦДГ – С. ТРУД” в УПИ II, обединено детско заведение, кв. 36а, по плана на с. Труд, Община „Марица” ще се извърши на 24.06.2014 г. от 11:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община ,,Марица’’, с адрес: град Пловдив, бул. "Марица" 57А, ет.2.

2014-06-23

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от Комисията, назначена със Заповед № РД-09-615/24.06.2014 г. на кмета на община Марица, за разглеждане, оценка и класиране на офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА ОБЕКТ –  „РАЗШИРЕНИЕ НА ЦДГ- с. Труд“ , в УПИ II, обединено детско заведение, кв.36А, по плана на с.Труд, общ. Марица“.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.69а, ал.3 ЗОП

По повод на представените оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА ОБЕКТ –  „РАЗШИРЕНИЕ НА ЦДГ- с. Труд“ , в УПИ II, обединено детско заведение, кв.36А, по плана на с.Труд, общ. Марица“ и на основание чл.69а, ал.3 ЗОП, Моля да имате предвид следното:  

Комисията за провеждане на откритата процедура, назначена със Заповед № РД-09-615/24.06.2014 г. на кмета на община Марица, на 11.08.2014 г. в 10.00 часа в Заседателната зала на община Марица - етаж 2, ще отвори ценовите оферти. При отварянето на ценовата оферта, комисията ще оповести предлаганата цена.

При отварянето на ценовата оферта имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Лилия Пенева

Член на Комисията назначена със

Заповед № РД-09-615/24.06.2014 г. на кмета на община Марица

2014-08-06

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: Доставка чрез закупуване на 2 /два/ броя употребявани, високопроходими леки автомобили за нуждите на Община ,,Марица’’.

Изтегли документация

2014-05-10

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Технически проект” за подобряване на енергийната ефективност на следните обекти:„ ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий” с.Костиево, община Марица“; „Здравна служба с.Маноле, община Марица“ и ЦДГ  „ Буратино” с.Костиево, община Марица“

Изтегли документация

2014-05-09

Съобщение към всички участници

2014-05-12

ЗАТВОРЕНА


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възлагане изпълнението на строително-монтажни работи в изпълнение на списъка с капиталови разходи на община Марица за 2014г."

Изтегли документация

2014-05-07

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички участници в открита процедура "Възлагане изпълнението на строително-монтажни работи в изпълнение на списъка с капиталови разходи на община Марица за 2014г."

Уведомяваме Ви, че отварянето на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възлагане изпълнението на строително-монтажни работи в изпълнение на списъка с капиталови разходи на община Марица за 2014г." ще се извърши на 10.06.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община ,,Марица’’, с адрес: град Пловдив, бул. "Марица" 57А, ет.2.

2014-06-03

УВЕДОМЛЕНИЕ

от Комисията, назначена със Заповед № РД-09-550/10.06.2014 г. на кмета на община Марица, за разглеждане, оценка и класиране на офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане изпълнението на строително-монтажни работи в изпълнение на списъка с капиталови разходи на община Марица за 2014г."

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.69а, ал.З ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на представените оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане изпълнението на строително-монтажни работи в изпълнение на списъка с капиталови разходи на община Марица за 2014г." и на основание чл.69а, ал.З ЗОП, Моля да имате предвид следното:
Комисията за провеждане на откритата процедура, назначена със Заповед № РД-09-550/10.06.2014 г. на кмета на община Марица, на 30.07.2014 г. в 13.00 часа в Заседателната зала на община Марица - етаж 2, ще отвори ценовите оферти. При отварянето на ценовата оферта, комисията ще оповести предлаганата цена.
При отварянето на ценовата оферта имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Лилия Пенева
Член на Комисията назначена със
Заповед № РД-09-550/10.06.2014 г. на кмета на община Марица

2014-07-28

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП: ,,Упражняване на  строителен надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на съвременно средищно училище с професионална насоченост „земеделие“ в с. Маноле“ , община Марица   

Изтегли документация

2014-04-30

ВЪЗЛОЖЕНА


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на сграда за обществено обслужване – детска градина, на територията на с. Войводиново, община Марица, област Пловдив"

Изтегли документация

2014-04-28

Разяснения към документацията за участие

2014-05-20

УВЕДОМЛЕНИЕ

от Комисията, назначена със Заповед № РД-09-511/30.05.2014 г. на кмета на община Марица, за разглеждане, оценка и класиране на офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на сграда за обществено обслужване – детска градина, на територията на с. Войводиново, община Марица, област Пловдив”.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.69а, ал.3 ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на представените оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на сграда за обществено обслужване – детска градина, на територията на с. Войводиново, община Марица, област Пловдив”, и на основание чл.69а, ал.3 ЗОП, Моля да имате предвид следното:  

Комисията за провеждане на откритата процедура, назначена със Заповед № РД-09-511/30.05.2014 г. на кмета на община Марица, на 09.07.2014 г. в 14.00 часа в Заседателната зала на община Марица - етаж 2, ще отвори ценовата оферта. При отварянето на ценовата оферта, комисията ще оповести предлаганата цена.

При отварянето на ценовата оферта имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Лилия Пенева
Член
на Комисията назначена със
Заповед №
РД-09-511/30.05.2014 г. на кмета на община Марица

2014-07-07 

ВЪЗЛОЖЕНА


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на съвременно средищно училище с професионална насоченост "Земеделие" в с. Маноле, община "Марица"

Изтегли документация

2014-04-24

Решение за промяна

2014-05-07

Разяснения към документацията за участие

2014-05-10

Разяснения към документацията за участие

2014-05-28

Разяснения към документацията за участие

2014-06-06

Разяснения към документацията за участие

2014-06-09

Разяснения към документацията за участие

Проекта за физкултурен салон по част Строителни конструкции ще бъде добавен във сайта.

2014-06-10

СЪОБЩЕНИЕ

2014-06-17

ДО

Участниците в процедурата

Представителите на юридически лица с нестопанска цел

Средствата за масово осведомяване

УВЕДОМЛЕНИЕ

от Комисията, назначена със Заповед № РД-09-606/23.06.2014 г. на кмета на Община Марица , за разглеждане, оценка и класиране на офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на съвременно средищно училище с професионална насоченост „Земеделие" в с. Маноле".

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.69а, ал.З ЗОП УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на представените оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на съвременно средищно училище с професионална насоченост „Земеделие" в с. Маноле" и на основание чл.69a, ал.З ЗОП, Моля да имате предвид следното:

Комисията за провеждане на откритата процедура, назначена със Заповед № РД-09-606/23.06.2014 г. на кмета на община Марица, на 01.09.2014 г. в 14.00 часа в Заседателната зала на община Марина - етаж 2, ще отвори ценовите оферти. При отварянето на ценовата оферта, комисията ще оповести предлаганата цена.

При отварянето на ценовата оферта имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цет и на средствата за масово осведомяване.

С УВАЖЕНИЕ:

Инж. Петър Минков

Председател на Комисията, назначен със

Заповед № РД-09-606/23.06.2014 г. на кмета на община Марица

2014-08-29

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: ,,Периодични доставки на строителни материали’’

Изтегли документация

2014-04-22

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: ,,Консултантски услуги за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на община Марица’’

Изтегли документация

2014-04-16

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: ,,Периодични доставки на строителни материали’’

Изтегли документация

2014-04-02

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: ,,Ремонт на улична мрежа и общински пътища на територията на община Марица.’’

Изтегли документация

2014-03-24

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: ,,Доставка на постелъчен инвентар за  нуждите на детските градини на територията на община Марица."

2014-03-11

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет:,,Изготвяне на предварителна оценка на Общински план за развитие за периода 2014-2020г., както следва: 1. Изготвяне на оценка за социално-икономическо въздействие на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. и 2. Изготвяне на екологична оценка на Общински план за развитие за периода 2014-2020г.’’

2014-02-24

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет:,,Изготвяне на предварителна оценка на Общински план за развитие за периода 2014-2020г., както следва: 1. Изготвяне на оценка за социално-икономическо въздействие на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. и 2. Изготвяне на екологична оценка на Общински план за развитие за периода 2014-2020г.’’

2014-02-13

Изтегли документация

ЗАТВОРЕНА


ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛ. VIIIа от ЗОП, с предмет: „Разработване на Общински план за развитие за периода  2014-2020 година, разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка  при изпълнение на  Инвестиционна стратегия на Община Марица, разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка  при изпълнение на Младежка стратегия на община Марица и разработване на стратегия за управление на общинската собственост и правила за мониторинг и оценка на изпълнението и  по ОПАК”

2014-02-03

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Община "Марица" уведомява всички желаещи да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” ЗОП с предмет: Извършване на геодезически дейности и услуги на територията на Община Марица за имоти общинска собственост, че оценката на офертите ще се извърши по критерия "Икономически най-изгодна оферта" съгласно следните показатели:
1. Срок за изпълнение на предлаганите геодезически дейности и услуги, с относителна тежест на показателя - 50%

 1. Цена за изпълнение предмета на порачката, с относителна тежест на показателя - 50%

2014-01-30

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” ЗОП с предмет: Извършване на геодезически дейности и услуги на територията на Община Марица за имоти общинска собственост.

2014-01-24

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   Уведомявам Ви, че отварянето на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект: ,, Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в село Трилистник, Община ,,Марица’’ – област Пловдив’’ ще се извърши на 28.01.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община ,,Марица’’, с адрес: град Пловдив, бул. "Марица" 57А, ет.2.

С уважение,

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА

член на Комисия съгласно

Заповед № РД-09-939/22.07.2013г.

на Кмета на Община ,,Марица"

2014-01-21


 УВЕДОМЛЕНИЕ

от Комисията, назначена със Заповед № РД-09-1416/26.11.2013 г. на кмета на община Марица, за разглеждане, оценка и класиране на офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти".

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.69а, ал.З ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на представените оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти", и на основание чл.69а, ал.З ЗОП моля да имате предвид следното:

Комисията за провеждане на откритата процедура, назначена със Заповед № РД-09-1416/26.11.2013 г. на кмета на община Марица, на 22.01.2014 г. в 10.00 часа в Заседателната зала на община Марица, ще отвори ценовата оферта. При отварянето на ценовата оферта комисията ще оповести предлаганата цена.

При отварянето на ценовата оферта имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Лилия Пенева
Председател на Комисията назначена със
Заповед № РД-09-1416/26.11.2013 г. на кмета на община Марица

2014-01-17

Документацията за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на хигиенни материали и консумативи"

 

2014-01-09

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   Уведомявам Ви, че отварянето на ценовата оферта на участника в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на битови и градински отпадъци, поддържане на площадките за градински отпадъци, почистване на нерегламентирани замърсявания, машинно метене и машинно миене на територии за обществено ползване, дезинфекция на съдовете за събиране на битови отпадъци в населените места в община „Марица”, съпътстваща дейност по превоз на товари” ще се извърши на 24.02.2014 г. от 14:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община ,,Марица’’, с адрес: град Пловдив, бул. "Марица" 57А, ет.2.

С уважение,

ЛИЛИЯ ПЕНЕВА

член на Комисия съгласно

Заповед № РД-09-57/21.01.2014г.

на Кмета на Община ,,Марица"

2014-02-19

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   Уведомявам Ви, че отварянето на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект: ,, Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в село Трилистник, Община ,,Марица’’ – област Пловдив’’ ще се извърши на 28.01.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община ,,Марица’’, с адрес: град Пловдив, бул. "Марица" 57А, ет.2.

С уважение,

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА

член на Комисия съгласно

Заповед № РД-09-939/22.07.2013г.

на Кмета на Община ,,Марица"

2014-01-21


Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезически дейности и услуги на територията на Община „Марица“ за имоти общинска собственост.

2013-12-18

Изтегли документация

ПОКАНАТА Е ОТТЕГЛЕНА!Извършване на геодезически дейности и услуги на територията на Община „Марица“

2013-12-20


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с предмет: “Извършване на обследване за енергийна ефективност на съществуващата система за улично осветление на територията на община Марица, обл. Пловдив”,

2013-12-12

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на гл.VIII a oт ЗОП с предмет: "Периодични доставки на почистващи препарати за битова и лична хигиена"

2013-12-10

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на гл.VIII a oт ЗОП с предмет: "Периодични доставки на принтерни, копирни и др. офис материали консумативи"

2013-12-10

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a  от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на канцеларски офис материали и консумативи"

2013-12-10

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


Извършване на геодезически дейности и услуги на територията на Община „Марица“Процедура по реда на гл.VIII a oт ЗОП с предмет: "Периодични доставки на почистващи препарати за битова и лична хигиена"

2013-12-10

Изтегли документация


Процедура по реда на гл.VIII a oт ЗОП с предмет: "Периодични доставки на принтерни, копирни и др. офис материали консумативи"

2013-12-10

Изтегли документация


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a  от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на канцеларски офис материали и консумативи"

2013-12-10

Изтегли документация


Процедура по реда на глава осма „а“ от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Ремонт на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализационни шахти в с. Бенковски, Община Марица

 

Уточнение на броя ня шахтите, дадени в количествената сметка:

Шахта-2/2/2,2 м. - 2 бр.

Шахта-1/1,5/2,2 м. - 28 бр.

 

2013-12-10

Изтегли документация

 


Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIII а от ЗОП с предмет:
"Периодични доставки на хигиенни материали и консумативи"

2013-12-09

Изтегли документация

 

2013-12-14

Отговор на запитване

ПРЕКРАТЕНА


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на битови и градински отпадъци, поддържане на площадките за градински отпадъци, почистване на нерегламентирани замърсявания, машинно метене и машинно миене на територии за обществено ползване, дезинфекция на съдовете за събиране на битови отпадъци в населените места в община „Марица”, съпътстваща дейност по превоз на товари”

2013-12-11

Изтегли документация

Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение.    (12.03.2018г.)


Уведомявам Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците, отговарящи на изискванията на Възложителя, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2014г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ , ще се извърши на 06.12.2013г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община ,,Марица’’ - етаж 2 , находяща се в гр. Пловдив, бул. ,, Марица’’ 57А.

2013-12-03


Процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: Доставка и монтаж на климатични устройства

2013-11-28

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за паркоустройство на ПИ 73242.501.324  по КК на с.Труд с площ 8,630 дка., съответстващ на кв.10, кв.116 и кв.117 по одобрен ПУП-ПУР на с.Труд, община Марица и част от улична регулация.“

2013-11-27

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

- Идеен инвестиционен проект с ПУП Парцеларен план;

- Технически инвестиционен проект за обект:

-Пътно кръстовище на път II-64 /Карлово – Баня – Долна махала – Труд – п.в. "Труд" – Пловдив/ при км 48+728 и път III-606/ – Голям чардак – Малък чардак – Строево – (Труд – Пловдив)/

2013-11-06

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА- ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2014г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

2013-10-18

Изтегли документация

 

Решение за промяна

2013-10-29

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава V от ЗОП – чрез открита процедура, с предмет: Доставка на хранителни продукти

УВЕДОМЛЕНИЕ

от Комисията, назначена със Заповед № РД-09-1416/26.11.2013 г. на кмета на община Марица, за разглеждане, оценка и класиране на офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти".

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.69а, ал.З ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на представените оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти", и на основание чл.69а, ал.З ЗОП моля да имате предвид следното:

Комисията за провеждане на откритата процедура, назначена със Заповед № РД-09-1416/26.11.2013 г. на кмета на община Марица, на 22.01.2014 г. в 10.00 часа в Заседателната зала на община Марица, ще отвори ценовата оферта. При отварянето на ценовата оферта комисията ще оповести предлаганата цена.

При отварянето на ценовата оферта имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Лилия Пенева
Председател на Комисията назначена със
Заповед № РД-09-1416/26.11.2013 г. на кмета на община Марица

2014-01-17

Уведомяваме Ви, че отварянето на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти" ще се извърши на 26.11.2013 г. от 11 часа в заседателната зала на административната сграда на община Марица, с адрес: гр. Пловдив, бул. "Марица" 57А, ет.2.

2013-11-22

 

2013-10-16

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: Доставка и монтаж на климатични устройства

2013-10-09

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: Изграждане на отоплително вентилационна инсталация на обект "Общностен център за деца и семейства в Община Марица, с. Крислово"

2013-10-09

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


Документация за участие в ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛ. VIIIa oт ЗОП с предмет: Осигуряване на специализиран автобусен  превоз за ученици до средищните училища на територията на с. Рогош  и с. Войводиново, община Марица, област Пловдив през календарната 2013 г. 

2013-09-04

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


Протокол от работата на комися, назначена съз заповед №РД – 09/1058/21.08.2013 г. на кмета на община Марица във връзка с провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улично осветление на територията на община Марица”

2013-08-28


ПОКАНАТА Е ОТМЕНЕНА! ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛ. VIIIa oт ЗОП с предмет: Осигуряване на специализиран автобусен превоз за ученици до средищните училища на територията на с. Рогош и с. Войводиново, община Марица, област Пловдив през календарната 2013 г.

2013-08-28

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


Документация за участие в ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛ. VIIIa oт ЗОП с предмет “Ремонт на улично осветление на територията на община Марица”

2013-08-26

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Логистично осигуряване, включващо транспопорт, нощувки, хранене, кафе-паузи, наем зала и техника, във връзка с провеждане на обучения по проект „Повишаване квалификацията на служителите в община Марица”, по проект „Повишаване на квалификацията на служителите в община Марица”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: №А12-22-185/26.04.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II – „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07.”

2013-08-23

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Създаване и отглеждане на нови горски култури в Община Марица

Изтегли документация

2013-08-07

Уведомявам Ви, че отварянето на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Създаване и отглеждане на нови горски култури на територията на Община ,,Марица’’- област Пловдив’’ ще се извърши на 16.10.2013 г. от 9:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община ,,Марица’’, с адрес: град Пловдив, бул. "Марица" 57А, ет.2.

2013-07-06

ВЪЗЛОЖЕНА


Документация за участие в процедура за възлагане на обществена порчъка по реда на гл. VIIIa oт ЗОП с предмет: “Логистично осигуряване (нощувки, хранене, кафе-паузи, транспорт /Пловдив-Хисар-Пловдив/, наем зала) за обучения по проект „Заедно можем повече”, Договор №BG051PO001-4.1.05-0186. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Изтегли документация

2013-08-07

ВЪЗЛОЖЕНА


Документация за участие в провежданата по реда на чл.101а, ал. 2 от ЗОП процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: “Ремонт на улично осветление на територията на община Марица”

Изтегли документация

2013-08-06

ВЪЗЛОЖЕНА


Документация за участие в процедура по реда на гл.VIIIa oт ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Полагане на хоризонтална /надлъжна и напречна/ пътна маркировка на общинската пътна мрежа /вкл. в населените места/ на територията на община Марица, област Пловдив”

Изтегли документация

2013-08-06

ВЪЗЛОЖЕНА


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците, отговарящи на изискванията на Възложителя, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Изпълнение на промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община ,,Марица’’, ще се извърши на 08.08.2013г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община ,,Марица’’ – етаж 2 , находяща се в гр. Пловдив, бул. ,, Марица’’ 57А.

С уважение,

Любомира Ангелова

член на комисия, назначена

със Заповед № РД-09-858/03.07.2013г.

на Кмета на Община ,,Марица’’

2013-08-05


Документация за участие в обществена поръчка с предмет: "Изграждане на административна сграда в с. Костиево, община Марица”

Уведомяваме Ви, че отварянето на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на административна сграда в с. Костиево, община Марица" ще се извърши на 20.09.2013 г. от 10 часа в заседателната зала на административната сграда на община Марица, с адрес: гр. Пловдив, бул. "Марица" 57А, ет.2.

2013-09-16

 

Уведомяваме Ви, че мястото, датата и часът на публичното отваряне на офертите за участие в процедурата ще бъдат обявени на сайта на община Марица на 16.09.2013 г.

2013-09-12

 

Изтегли документация

2013-08-01

 

Разяснения към документацията за участие

Решение за промяна

2013-09-04

ВЪЗЛОЖЕНА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Уведомявам Ви, че отварянето на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на административна сграда в село Костиево, Община ,,Марица’’ ще се извърши на 30.10.2013 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община ,,Марица’’, с адрес: град Пловдив, бул. "Марица" 57А, ет.2.

С уважение,

Надежда Димитрова

член на комисията назначена

със Заповед  № РД-09- 1158 от 19.09.2013г.              

на Кмета на Община ,,Марица’’

2013-10-23

ВЪЗЛОЖЕНА


Документация за участие в обществена поръчка с предмет:"Логистично осигуряване, включващо транспопорт, нощувки, хранене, кафе-паузи, наем зала и техника, във връзка с провеждане  на обучения по проект „Повишаване квалификацията на служителите в община Марица”, по проект „Повишаване квалификацията на служителите в община Марица”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: №А12-22-185/26.04.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос II – „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия  BG051PO002/12/2.2-07."

Изтегли документация

2013-07-29


Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Предоставянето на услуги,  свързани със зимно поддържане и почистване на общинска пътна мрежа на територията на община Марица, област Пловдив"

 

Изтегли документация

2013-07-25


ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ.120А ОТ ЗОП ПРОЦЕДУРАТА Е СПРЯНА!
Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти

Изтегли документация

2013-07-24

 

Решение за промяна

2013-08-05


Документация за участие в обществена поръчка с обект: "Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив", финансиран по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г."

Изтегли документация

Инвестиционни проекти

2013-07-22

 

Инвестиционен проект за пречиствателна станция с. Трилистник

Решение за промяна

Разяснение към документация за участие

2013-08-02

 

Разяснение към документацията за участие

2013-08-07

 

Разяснение към документацията за участие

2013-08-09

ВЪЗЛОЖЕНА


Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на гл. VIIIa ot ЗОП с предмет: „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на община МАРИЦА”   

Изтегли документация

2013-07-17


Документацията за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с обект:

Изпълнение на СМР с предмет:

1. Ремонт на ЦДГ в с. Бенковски

2. Ремонт на ЦДГ в с. Войводиново

3. Ремонт на ЦДГ в с. Войсил

4. Ремонт на ЦДГ в с. Граф Игнатиево

5. Ремонт на ЦДГ в с. Радиново

6. Ремонт на ЦДГ в с. Строево

7. Ремонт на ЦДГ в с. Трилистник

8. Ремонт на ЦДГ в с. Царацово

9. Ремонт на ЦДГ в с. Tруд

Изтегли документация

2013-07-03


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците, отговарящи на изискванията на Възложителя, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Извършване на функционален анализ; оптимизиране структурата и подобряване на работните процеси; повишаване на капацитета на служителите на администрацията на Община ,,Марица’’, ще се извърши на 02.07.2013г. от 10.30 часа в заседателната зала на Община ,,Марица’’ - етаж 2 , находяща се в гр. Пловдив, бул. ,, Марица’’ 57А.

 

С уважение,

Гергана Титюкова

зам.- кмет на Община ,,Марица’’

член на комисия, назначена

със Заповед № РД-09-473/23.04.2013г.

на Кмета на Община ,,Марица’’

2013-07-01


Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на глава VIIIa oт ЗОП с обект: "ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА  ПОДГОТОВКАТА НА ИНТЕГРИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР НА ОБЩИНА МАРИЦА"

Изтегли документация

2013-06-13


Документацията за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с обект: Доставка и монтаж на  климатични устройства

Изтегли документация

2013-06-10


ПОКАНАТА Е ОТТЕГЛЕНА!

Документацията за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с обект: Доставка и монтаж на  климатични устройства

Изтегли документация

2013-06-06


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Марица

2013-06-28
2013-06-20
2013-06-18

Изтегли документация

2013-06-03


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците, отговарящи на критериите за подбор, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Ремонт на улична мрежа и общински пътища на територията на община Марица", и публично им оповестяване ще се  извърши на  04.06.2013 г от 10.00 ч в заседателната зала на административната сграда на община Марица с адрес: бул. “Марица” 57А, ет.2, ст. 211

 

с уважение:

Георги Марков

юрисконсулт,

член на комисия, назначена

със заповед  №09-595/13.05.2013 г.

на кмета на община Марица

2013-06-03


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодични доставки на строителни материали"

Изтегли документация

2013-03-29


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на функционален анализ; oптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси; повишаване на капацитета на служителите на администрацита на Община Марица”

Отговор на постъпило запитване (2013-04-15)

Изтегли документация

2013-03-22


Документацията за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с обект:

 

Изпълнение на СМР с предмет:

1. Ремонт на ЦДГ с. Манолско Конаре

2. Ремонт на сградата на Здравна служба в с. Рогош

3. Ремонт на сградата на Здравна служба в с. Труд

4. Ремонт на сградата на Здравна служба в с. Бенковски

5. Ремонт на административната сграда на кемтство с. Динк

6. Ремонт на сградата на читалище "Просвета 1964" с. Крислово

7. Ремонт на сградата на читалище "Светлина- 1929" с.Труд

8. Изграждане на пристройка към сградата на читалище "Светлина- 1929" с.Труд

9. Ремонт на сградата на "Пенсионерски клуб" с. Маноле.

Изтегли документация

2013-05-31


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Ремонт на улична мрежа и общински пътища на територията на община Марица

Разяснение към документация (2013-04-26)

Изтегли документация

2013-04-12


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с предмет: “Извършване на обследване за енергийна ефективност на съществуващата система за улично осветление на територията на община Марица, обл. Пловдив”

Изтегли документация

2013-03-21


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: “Осигуряване на специализиран автобусен  превоз за ученици до средищните училища на територията на с. Бенковски и с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив през календарната 2013 г.”

Изтегли документация

2013-03-20


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на хигиенни материали и консумативи"

Изтегли документация

2013-03-18


Обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на  канцеларски офис материали и консумативи"

Изтегли документация

2013-03-14


Обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на  принтерни, копирни и др. офис материали и консумативи"

Изтегли документация

2013-03-13


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на хигиенни материали и консумативи"

Изтегли документация

2013-03-04


Покана за представяне на тръжни предложения (ППТП)

Дата: 01.03.2013 г.

Заем от Световна банка №: 7612 - BG

Наименование на заема от Световна банка: Проект за социално включване

 1. Министерство на труда и социалната политика получи заем от Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на Проекта за социално включване, като част от средствата от този заем ще бъдат използвани за извършване на легитимни плащания по договора за СМР по Проект „Общностен център за деца и семейства в община Марица”.
 2. Община Марица – бенефициент по Проекта за социално включване, отправя покана за изпращане на запечатани оферти от подходящи кандидати за извършване на СМР по Проект „Общностен център за деца и семейства в община Марица”.
 3. Тръжната документация (и допълнителни екземпляри от нея) може да бъде закупена от община Марица, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А, срещу такса, неподлежаща на възстановяване, в размер на 100 (сто) лева с включен ДДС за всеки комплект. Заинтересованите кандидати за участие в търга могат да получат допълнителна информация на същия адрес, лице за контакт – г-н Петко Чочев, тел. 032/907 820 и 0884 127 872, всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа.
 4. Тръжните предложения трябва да са валидни за срок от 90 календарни дни, след датата на отваряне на тръжните предложения и да бъдат придружени от Гаранция за участие в търга в размер на 1 000 (хиляда) лв.
 5. Кандидатите подават тръжните си предложения в община Марица, гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А, Деловодство, преди 11:00 часа на 02.04.2013 г. Електронни документи не са позволени. Тръжните предложения ще бъдат отворени физически в присъствието на кандидатите, които пожелаят да присъстват лично на сесията по откриването на търга.

Тръжните предложения, получени след изтичане на крайния срок, ще бъдат отхвърлени и върнати неразпечатани на кандидатите.

2013-03-01


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на хигиенни материали и консумативи"

Изтегли документация

20.02.2013


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на почистващи препарати за битова и лична хигиена"

Изтегли документация

20.02.2013


Обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: “Осигуряване на специализиран автобусен  превоз за ученици до средищните училища на територията на с. Бенковски и с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив”

Поканата е оттеглена

18.02.2013


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците, отговарящи на изискванията на Възложителя, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,, Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на събития, обучителни посещения и обмен на експерти по проект: ,, Модернизиране на кариерното развитие на служителите от общинската администрация чрез учене през целия живот’’, ще се извърши на 19.02.2013г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община ,,Марица’’ - етаж 2 , находяща се в гр. Пловдив, бул. ,, Марица’’ 57А.

С уважение,

Любомира Ангелова

юрисконсулт

член на комисия, назначена

със Заповед № РД-09-37/10.01.2013г.

на Кмета на Община ,,Марица’’


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на хигиенни материали и консумативи"

Поканата е оттеглена

13.01.2013


процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на хигиенни материали и консумативи"

Поканата е оттеглена

08.02.2013


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с предмет: “Строителен надзор при изпълнението на СМР, свързани с изграждането на канализация по републикански път II-56 в регулацията на с.Калековец, община Марица, област Пловдив”

Изтегли документация

29.01.2013


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на хигиенни материали и консумативи", в качеството си на законен/упълномощен предсртавител на

Поканата е оттеглена

28.01.2013


Документацията за участие в процедурата, провеждана по реда, определен в глава VIIIa oт ЗОП, за сключването на договор със следния предмет: ”Осигуряване на информация и публичност при реализирането на проект: “Оптимизиране на структурата на община Марица” по приоритетна ос І „Добро управление” по Оперативна програма “Административен капацитет”

 

Изтегли документация

11.01.2013


Документацията за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с обект:

Инвестиционно проектиране. Предметът на поръчката включва изработка  на:

 1. Teхнически инвестиционен проект за изпълнението на СМР, свързани с:

"ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕСТЕТИЗАЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА В С. МАНОЛЕ, ОБЩИНА „МАРИЦА“

Изтегли документация

11.01.2013


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците, отговарящи на изискванията на Възложителя, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Канализация по републикански път II-56 в регулацията на с.Калековец", община Марица, област Пловдив”, ще се извърши  на  10.01.2013 г от 9.30 ч в заседателната зала на административната сграда на община Марица с адрес: гр. Пловдив, бул. “Марица” №57А.

 

с уважение:

Георги Марков

юрисконсулт,

член на комисия, назначена

със заповед №14-81/11.12.2012 

на кмета на община Марица


 

Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с предмет:

Инвестиционно проектиране. Предметът на поръчката включва изработка  на:

 1. Teхнически инвестиционен проект за изграждане на "Уличен водопровод по път ІІ – 56 в регулацията на село Калековец, община Марица”
 2. Teхнически инвестиционен проект за изграждане на „Водопровод по общински пътища и път ІІІ – 805, свързващ водопроводните мрежи на с. Радиново, и град Пловдив в землището на с. Радиново и с. Костиево, община Марица”

Изтегли документация

05.12.2012


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ, ОБУЧИТЕЛНИ ПОСЕЩЕНИЯ И ОБМЕН НА ЕКСПЕРТИ ПО ПРОЕКТ  „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧРЕЗ  УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ” РЕФ.НОМЕР 10-25-9/23.02.2012Г. С УО НА ОПАК

Изтегли документация

30.11.2012

Разяснения по документацията

20.12.2012


Документацията за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с обект:

Изпълнение на СМР с предмет:

Текущ ремонт на следните сгради, собственост на община Марица:

 1. Административна сграда на кметството в с. Mанолско Конаре
 2. Административна сграда на кметството в с. Строево
 3. Сграда на "Пенсионерски клуб" с. Ясно Поле

Изтегли документация

22.11.2012


Документацията за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет: “Осигуряване на специализиран автобусен  превоз за ученици до средищните училища на територията на с. Бенковски и с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив”.

Изтегли документация

13.11.2012


Обществена поръчка, съгласно правилата на Глава пета от ЗОП с предмет: „Канализация по републикански път II-56 в регулацията на с.Калековец“, Община Марица, област Пловдив

Изтегли документация

08.11.2012


Обществена поръчка с предмет: “Дизайн, изработване и поддръжка на Електронен информационно-обучителен портал с форум” при реализация на проект „Модернизиране на кариерното развитие на служителите от общинската администрация чрез  учене през целия живот” , по договор № 10-25-9/23.02.2012г. Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.5. "Транснационално и междурегионално сътрудничество", Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01.

Изтегли документация

05.11.2012


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с предмет: "Доставка на горива за автомобили, собственост на община Марица"

Изтегли документация

29.10.2012


Обществена поръчка с предмет: “Провеждане на специализирано интернет базирано обучение за общински служители” при реализация на проект „Модернизиране на кариерното развитие на служителите от общинската администрация чрез  учене през целия живот” , по договор № 10-25-9/23.02.2012г. Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.5. "Транснационално и междурегионално сътрудничество", Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01

Изтегли документация

24.10.2012


Документацията за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с обект:

Изпълнение на СМР с предмет:

1. Oтводняване на улици в с. Крислово, община Марица, област Пловдив;

2. Изграждане на aсфалтова тротоарна настилка в с. Желязно, община Марица, Област Пловдив;

Изтегли документация

24.10.2012


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че отварянето на ценовата  оферта на ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Ремонт  на пътни асфалтови настилки  на територията на община Марица, област Пловдив" ще се извърши  на  08.10.2012 г от 10.00 ч в заседателната зала на административната сграда на община Марица с адрес: бул. “Марица” 57А.

с уважение:

Георги Марков
юрисконсулт,
член на комисия, назначена
със заповед  №
1178/04. 10. 2012
на кмета на община Марица


Oбществена поръчка с предмет «Дейности за информация и публичност» при реализация на проект „Модернизиране на кариерното развитие на служителите от общинската администрация чрез  учене през целия живот” , по договор № 10-25-9/23.02.2012г. Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.5. "Транснационално и междурегионално сътрудничество", Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01.

Изтегли документация

2.10.2012


Документацията за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изработване на инвестиционен проект за изграждане на административна сграда за кметството в с. Костиево, община Марица"

Изтегли документация

2.10.2012


Обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с обект:

Изпълнение на СМР с предмет:

1. Oтводняване на улици в с. Крислово, община Марица;

2. Изграждане на тротоари в с. Желязно, община Марица, Област Пловдив;

Изтегли документация

1.10.2012


Документация за провеждане на обществена поръчка, съгласно правилата на Глава пета от ЗОП с предмет: „ Канализация по републикански път II-56 в регулацията на с.Калековец“, Община Марица, област Пловдив

Изтегли документация

29.09.2012


Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор  и извършване на специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност за нуждите на администрацията на Община Марица”.

Изтегли документация

27.09.2012


Обществена поръчка за с предмет: "Полагане на хоризонтална /надлъжна и напречна/ пътна маркировка на общинската пътна мрежа и населените места на територията на община Марица, област Пловдив”

Изтегли документация

27.09.2012


Обществена поръчка за с предмет: Предоставянето на услуги,  свързани със зимно поддържане и почистване на общинска пътна мрежа на територията на община Марица, област Пловдив

Изтегли документация

19.09.2012


Обществена поръчка с предмет:

Изработка на:

 1. Идеен проект за напорен колектор от с.Труд до канализационната мрежа на гр.Пловдив в два варианта с приблизителна дължина 3 000 м.
 2. Работен проект за напорен колектор от с.Труд до канализационната мрежа на гр.Пловдив в два варианта с приблизителна дължина 3 000 м.
 3. Идеен проект за канализационна и спътстваща водоснабдителна мрежа на с.Труд в два варианта с приблизителна дължина 21 000 м;

Изтегли документация

19.09.2012


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с обект:

Изпълнение на СМР с предмет:

1. Oтводняване на улици в с. Крислово, община Марица;

2. Изграждане на тротоари в с. Желязно, община Марица, Област Пловдив;

Изтегли документация

11.09.2012


Документацията за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Осигуряване на специализиран автобусен  превоз за ученици до средищните училища на територията на с. Бенковски и с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив”.

Изтегли документация

31.08.2012


Документацията за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка, изпълнение на СМР с предмет:

1. Oтводняване на улици в с. Крислово, община Марица;

2. Изграждане на тротоари в с. Желязно, община Марица, Област Пловдив;

Изтегли документация

28.08.2012


Документацията за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на изкуствени  неравности  за ограничаване скоростта на МПС  в с.Труд и  с.Манолско Конаре, община Марица, Област Пловдив"

Изтегли документация

24.08.2012


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците, отговарящи на критериите за подбор, в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект "Подобряване на енергийната ефективност и модернизиране на образователната инфраструктура в община "Марица", договор № BG161РО001/1.1-09/2010/012 от 13.12.2010 г. по Оперативна програма "Регионално развитие" (2007-2013)", ще се осъществи на 23.08.2012 г от 10.00 ч в заседателната зала на административната сграда на община Марица с адрес: бул. "Марица" №57А.

Георги Марков
юрисконсулт,
член на комисия, Назначена
със заповед № РД-09-890/27.07.2012 г.
на кмета на община Марица

22.08.2012


Документацията за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на изкуствени  неравности  за ограничаване скоростта на МПС

Изтегли документация

14.08.2012


Документацията за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на предпазнa еластичнa оградa"

Изтегли документация

14.08.2012


Обществена поръчка с предмет: "Ремонт  на пътни асфалтови настилки  на територията на община Марица, област Пловдив"

Изтегли документация

04.07.2012


открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

            „Събиране и транспортиране на битови и градински отпадъци, поддържане на площадките за градински отпадъци, почистване на нерегламентирани замърсявания, машинно метене и машинно миене на територии за обществено ползване, дезинфекция на съдовете за събиране на битови отпадъци в населените места в община „Марица”, съпътстваща дейност по превоз на товари”

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Събиране и транспортиране на битови и градински отпадъци, поддържане на площадките за градински отпадъци, почистване на нерегламентирани замърсявания, машинно метене и машинно миене на територии за обществено ползване, дезинфекция на съдовете за събиране на битови отпадъци в населените места в община „Марица”, съпътстваща дейност по превоз на товари”


Обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на преводачески услуги за  дейности при реализация на проект „Модернизиране на кариерното развитие на служителите от общинската администрация чрез  учене през целия живот”, по договор № 10-25-9/23.02.2012г. Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.5. "Транснационално и междурегионално сътрудничество", Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01.

Изтегли документация

20.08.2012


Обществена поръчка с предмет "Дейности за информация и публичност" при реализация на проект „Модернизиране на кариерното развитие на служителите от общинската администрация чрез  учене през целия живот” , по договор № 10-25-9/23.02.2012г. Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.5. "Транснационално и междурегионално сътрудничество", Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01.

Изтегли документация

20.08.2012

 


Обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на документи за кариерно развитие и за създаване на партньорска транснационална мрежа” при реализация на проект „Модернизиране на кариерното развитие на служителите от общинската администрация чрез  учене през целия живот” , по договор № 10-25-9/23.02.2012г. Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.5. "Транснационално и междурегионално сътрудничество", Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01.

 

Изтегли документация

24.08.2012


Обществена поръчка с предмет: “Извършване на проучвания и анализи на политиките по управление на кариерното развитие в четирите общини” при реализация на проект Модернизиране на кариерното развитие на служителите от общинската администрация чрез  учене през целия живот” , по договор № 10-25-9/23.02.2012г. Оперативна програма "Административен капацитет", Приоритетна ос II "Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.5. "Транснационално и междурегионално сътрудничество", Бюджетна линия BG051PO002/10/2.5-01.

Изтегли документация

24.08.2012


Документацията за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Ремонт  на пътни асфалтови настилки  на територията на община Марица, област Пловдив"

Изтегли документация

05.09.2012