Обществени поръчки

№ 20180926KXALF32149

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП- събиране на оферти по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода2014 – 2020г..

2018-09-26
№ 20180904GVWKO35335

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на консултантска услуга (строителен надзор) на обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА”

2018-09-04
№ 20180904CJDHB32201

Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица" по две обособени позиции

2018-09-04
№ 20180829SVNIP70223

Обществена поръчка по реда на чл.18,ал.1,т.1 от ЗОП-открита процедура, с предмет: „Консултантски услуги по управление и отчитане на проект: ,,Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в село Граф Игнатиево, община Марица‘‘, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

2018-08-29
№ 20180829TWVKE44687

Обществена поръчка по реда на чл.18,ал.1,т.1 от ЗОП- открита процедура с предмет: „Извършване на строителен надзор на обект:„Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в с. Граф Игнатиево, община Марица“, в изпълнение на проект на община „Марица“ , финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

2018-08-29
№ 20180828ZELDV62916

Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация на проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица" по две обособени позиции

2018-08-28
№ 20180823NGPBF15838

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ: ПЛОВДИВ – ЯСНО ПОЛЕ И ПЛОВДИВ – РАДИНОВО, ЧАСТ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

2018-08-23
№ 20180816VFUBE12040

Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, обслужваща нуждите на община Марица, област Пловдив и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта“.

2018-08-16
№ 20180809MXSGB97315

Oбществена поръчка с предмет: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица“

2018-08-09
№ 20180730GYVTH99942

Открита процедура по ЗОП с предмет :"Осигуряване на външна експертна помощ при организация и управление на проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица по две обособени позиции"

2018-07-30
№ 20180726JNIJX58720

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОЕЖ „КЛУБ ЗА ОБЩЕСТВЕНО-КУЛТУРНО ПОЛЗВАНЕ“ В УПИ-ХII-КМЕТСТВО, КВ. 20 ПО ПЛАНА НА С. КРИСЛОВО, ОБЩИНА МАРИЦА

2018-07-26
№ 20180726MWHAD53719

Пазарни консултации съгласно чл.44 от Закона за обществени поръчки - събиране на оферти за кандидатстване по Процедура BG 06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ - Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез подхода Водено от общностите местно развитие, с проект за ремонт и подмяна на спортни площадки в община „Марица“

2018-07-26
№ 20180726ZKTJC54252

Пазарни консултации съгласно чл.44 от Закона за обществени поръчки -събиране на оферти за кандидатстване по Процедура BG 06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ - Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез подхода Водено от общностите местно развитие, за извършване на авторски надзор за обект: „Спортна площадка – мини футболно игрище“ в УПИ IX-спорт и зеленина, кв.14 /ПИ с идентификатор 03839.501.316/ с.Бенковски, общ. „Марица“.

2018-07-26
№ 20180724MYNJA33019

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,,Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община ,,Марица‘‘ както следва: - Ремонт на тротоарни площи в ЦДГ село Трилистник; - Ремонт на Здравна служба в село Трилистник; - Ремонт на здравна служба в село Манолско Конаре; - Ремонт на Кметство в село Манолско Конаре; - Ремонт на читалище в село Войсил; - Ремонт на читалище в село Радиново; - Ремонт на кметство-помещение за хранене в село Динк; - Частичен ремонт на покрив на детска градина в село Войсил; - Ремонт на покрив в ЦДГ село Крислово.

2018-07-24
№ 20180723IPCZQ46397

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП- събиране на оферти по Процедура BG 06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ - Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез подхода Водено от общностите местно развитие,Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода2014 – 2020г..

2018-07-23