Обществени поръчки

№ 20180823NGPBF15838

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ: ПЛОВДИВ – ЯСНО ПОЛЕ И ПЛОВДИВ – РАДИНОВО, ЧАСТ ОТ ОБЛАСТНАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

2018-08-23
№ 20180816VFUBE12040

Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен инвестиционен проект за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, обслужваща нуждите на община Марица, област Пловдив и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта“.

2018-08-16
№ 20180809MXSGB97315

Oбществена поръчка с предмет: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица“

2018-08-09
№ 20180730GYVTH99942

Открита процедура по ЗОП с предмет :"Осигуряване на външна експертна помощ при организация и управление на проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица по две обособени позиции"

2018-07-30
№ 20180726JNIJX58720

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОЕЖ „КЛУБ ЗА ОБЩЕСТВЕНО-КУЛТУРНО ПОЛЗВАНЕ“ В УПИ-ХII-КМЕТСТВО, КВ. 20 ПО ПЛАНА НА С. КРИСЛОВО, ОБЩИНА МАРИЦА

2018-07-26
№ 20180726MWHAD53719

Пазарни консултации съгласно чл.44 от Закона за обществени поръчки - събиране на оферти за кандидатстване по Процедура BG 06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ - Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез подхода Водено от общностите местно развитие, с проект за ремонт и подмяна на спортни площадки в община „Марица“

2018-07-26
№ 20180726ZKTJC54252

Пазарни консултации съгласно чл.44 от Закона за обществени поръчки -събиране на оферти за кандидатстване по Процедура BG 06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ - Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез подхода Водено от общностите местно развитие, за извършване на авторски надзор за обект: „Спортна площадка – мини футболно игрище“ в УПИ IX-спорт и зеленина, кв.14 /ПИ с идентификатор 03839.501.316/ с.Бенковски, общ. „Марица“.

2018-07-26
№ 20180724MYNJA33019

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,,Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община ,,Марица‘‘ както следва: - Ремонт на тротоарни площи в ЦДГ село Трилистник; - Ремонт на Здравна служба в село Трилистник; - Ремонт на здравна служба в село Манолско Конаре; - Ремонт на Кметство в село Манолско Конаре; - Ремонт на читалище в село Войсил; - Ремонт на читалище в село Радиново; - Ремонт на кметство-помещение за хранене в село Динк; - Частичен ремонт на покрив на детска градина в село Войсил; - Ремонт на покрив в ЦДГ село Крислово.

2018-07-24
№ 20180723IPCZQ46397

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП- събиране на оферти по Процедура BG 06RDNP001-19.032 „МИГ –Община Марица“ - Мярка М7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 чрез подхода Водено от общностите местно развитие,Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода2014 – 2020г..

2018-07-23
№ 20180705FTPKR69958

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРОЕЖ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В УПИ-I-784 – УЧИЛИЩЕ, КВ. 36 ПО ПЛАНА НА С. ТРУД, ОБЩИНА МАРИЦА“

2018-07-05
№ 20180703GTQWR48406

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „ПОДМЯНА НА ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

2018-07-03
№ 20180703EYIUO84114

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП- събиране на оферти по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода2014 – 2020г..

2018-07-03
№ 20180628BXOJK51935

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:„Изпълнение на СМР (изграждане) на следните инфраструктурни обекти: 1. Сградно канализационно отклонение за включване на дъждовни води от ЦДГ с. Царацово към съществуваща дъждовна канализация на кръстовище на ул. „Средна гора“ и ул. „П. Волов“, с.Царацово, Община Марица; 2. Канализационно отклонение г.НD-РЕ-315, с дължина L = 60 м. за отводняване на кръстовище на ул. „Еделвайс“ и ул. „Дружба“, с. Граф Игнатиево, Община Марица; 3. Канализация за дъждовни води по ул. "35-та" и прилежащи улици, с. Маноле, Община „Марица“, ЕТАП II - ПОДЕТАП 1, с дължина L = 237 м.; 4. Второстепенна канализационна мрежа за дъждовни води PE-HDф315 с дължина l=120м. по ул. „50-та“ от РШ същ. до кръстовище на ул. „26-та“ и ул. "50-та", с. Маноле, Община Марица; 5. Второстепенна канализационна мрежа г. НD-РЕФ315, с дължина L=115м. по ул. "16-та" от същ. РШ до кръстовище на ул. „5-та“ и ул. “16-та“, с. Бенковски, Община „Марица“.“

2018-06-28
№ 20180628XMTFR73120

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПO ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА СЛЕДНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ: 1. Сградно канализационно отклонение за включване на дъждовни води от ЦДГ с. Царацово към съществуваща дъждовна канализация на кръстовище на ул. „Средна гора“ и ул. „П. Волов“, с.Царацово, Община Марица; 2. Канализационно отклонение г.НD-РЕ-315, с дължина L = 60 м. за отводняване на кръстовище на ул. „Еделвайс“ и ул. „Дружба“, с. Граф Игнатиево, Община Марица; 3. Канализация за дъждовни води по ул. "35-та" и прилежащи улици, с. Маноле, Община „Марица“, ЕТАП II - ПОДЕТАП 1, с дължина L = 237 м.; 4. Второстепенна канализационна мрежа за дъждовни води PE-HDф315 с дължина l=120м. по ул. „50-та“ от РШ същ. до кръстовище на ул. „26-та“ и ул. "50-та", с. Маноле, Община Марица; 5. Второстепенна канализационна мрежа г. НD-РЕФ315, с дължина L=115м. по ул. "16-та" от същ. РШ до кръстовище на ул. „5-та“ и ул. “16-та“, с. Бенковски, Община „Марица“.“

2018-06-28
№ 20180627OTUFC17214

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.176 И СЛ. ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ, ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И ТРОТОАРИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА МАРИЦА”

2018-06-27