Обществени поръчки

№ 20180625DCYGO75594

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ ІV -ДЕТСКА ГРАДИНА КВ.40 А,ПО РЕГ. ПЛАН НА С.ГРАФ ИГНАТИЕВО – ТРЕТИ ЕТАП – ИЗГРАЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАЖ –КОТА +3,25, АСАНСЬОР И ЕВАКУАЦИОННА СТЪЛБА -250.83 КВ.М-ЗП“

2018-06-25
№ 20180605PPKLN70799

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗОП - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ПРОЕКТ: "ПРЕДСТАВЯМЕ НА ТРАДИЦИОННИ ТЕХНИКИ ЗА РАБОТА С ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ“ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 И ПОДМЯРКА 7.6 ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.019 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА МЯРКА М01 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА. СЪХРАНЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ И МЕСТНАТА КУЛТУРА” ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

2018-06-05
№ 20180601DHZTO39831

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЧЛ.44 ОТ ЗОП - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ПРОЕКТ: "(ПРЕ)ОТКРИЙ И СЪХРАНИ".ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА "МАРИЦА" ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 И ПОДМЯРКА 7.6 ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.019 МИГ –ОБЩИНА МАРИЦА МЯРКА М01 „ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА. СЪХРАНЯВАНЕ, РАЗВИТИЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНАТА МЕСТНА ИДЕНТИЧНОСТ И МЕСТНАТА КУЛТУРА” ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ.

2018-06-01
№ 20180521VFYRK50666

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.176 И СЛ. ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘”

2018-05-21
№ 20180517SOLEL22096

ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.18, АЛ.1, Т.12 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА”

2018-05-17
№ 20180425IDLHS20997

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,,ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА.“

2018-04-25
№ 20180320WMVHJ95078

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изграждане на обект Целодневна детска градина в УПИ I- детска градина /ПИ-501.256/ кв.39, по плана на с. Строево, Община Марица ”

2018-03-20
№ 20180313YCMUO31920

ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.18, АЛ.1, Т.12 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Текущ ремонт и превантивно поддържане на вътрешни улици и общински пътища на територията на община Марица“

2018-03-13
№ 20180226QXTMV26001

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.20,АЛ.3,Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,,ЕКСПЛОАТАЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘-ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“

2018-02-26
№ 20180226TEPAT31961

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Изграждане на целодневна детска градина в УПИ V–502.1023, от кв.30 по плана на с.Калековец, Община Марица”

2018-02-26
№ 20180220YLRXZ55110

Процедура за Договаряне без предварително обявление по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 (отм.) от Закона за обществените поръчки, във връзка със сключено Рамково споразумение № 247/17.11.2016 год. с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи за изграждането на пътища и пътна инфраструктура на територията на индустриална зона „Марица“, разположена в община „Марица“, област Пловдив”, Община „Марица“ за сключване на договор за обществена поръчка с предмет: „Изграждане на общинска улица в обхвата на ПИ 78080.94.402 и ПИ 78080.94.404, местност „Баткън“, находящи се в землището на с.Царацово и обслужващи пътища към "Складова база на "СЕНСОР-Д" В ПИ 28.71, 28.73, 28.83 – 29. 92 местност "ТРИ МОГИЛИ" по КВС на с.Царацово, община „Марица“, област Пловдив”

2018-02-20
№ 20180205XFKFS51575

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител на инженеринг по проект: „Реконструкция на довеждащи улица и път до „Археологически комплекс МАЛТЕПЕ“

2018-02-05
№ 20180125CCNYR92930

Процедура за Договаряне без предварително обявление по чл.79,ал.1,т.7 от ЗОП с предмет: "Доставка на автомобилен бензин /А95- Н/ и дизелово гориво за моторните превозни средства, собственост на Община ,,Марица"

2018-01-25
№ 20180123NRSMQ96862

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНА „МАРИЦА“

2018-01-23
№ 20180111SUOYH60072

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪС СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НАГЛАВА „ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА“ ОТ ЗОП НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ” В С.ЦАРАЦОВО, ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“

2018-01-11