Обществени поръчки

№ 20170629YFXIR60832

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП - запитване за оферта за целевия разход по чл.29, ал.1, т.1 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ, представляващи разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи по проект: "Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в село Граф Игнатиево, община Марица"

2017-06-29
№ 20170626SCQPC64657

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,,ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘-ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ‘‘

2017-06-26
№ 20170621OMEWT46170

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,,Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община ,,Марица‘‘ както следва: - Ремонт на Дом на покойника /гробищен парк/ село Войводиново; - Ремонт на Тоалетна към здравна служба село Труд; - Ремонт на Здравна служба село Манолско Конаре; - Ремонт на покрив на здравна служба село Радиново; - Ремонт на Кметство село Войводиново; - Ремонт на Кметство село Войсил; - Ремонт на Кметство село Строево; - Ремонт на тоалетни към Кметство село Рогош; - Ремонт на навес за тоалетна и склад към читалище в село Костиево; - Ремонт на ограда към гробищен парк в село Царацово; - Ремонт на Клуб на пенсионера в село Костиево; - Ремонт на Клуб на пенсионера в село Рогош; - Ремонт в ДГ ,,Бисер‘‘ село Труд; - Ремонт на площад в село Трилистник; - Ремонт на съблекални в стадион в село Калековец; - Ремонт на съблекални в стадион в село Граф Игнатиево; - Ремонт на съблекални в стадион в село Строево; - Ремонт на детска градина ,,Елица‘‘ в село Бенковски; - Ремонт на Читалище ,,Васил Левски -1930‘‘ в село Бенковски; - Ремонт на покрив на читалище ,,Пробуда 1927‘‘ в село Калековец; - Ремонт на покрив на читалище Просвета-1927‘‘ в село Маноле; - Ремонт на читалище ,,Васил Левски -1936‘‘ в село Ясно поле.

2017-06-21
№ 20170614XMAPV43017

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА, В ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МАРИЦА – ЧАСТ ОТ „ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА”

2017-06-14
№ 20170523ZIQZE14083

Oбществена поръчка, възлагана чрез публично състезание по реда на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на употребявана техника за разделно събиране и транспортиране на битови биоразградими отпадъци за нуждите на община Марица, област Пловдив, в две обособени позиции”

2017-05-23
№ 20170516CHEAY62679

Oбществена поръчка по реда на глава 26 от зоп, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусните линии от общинската и от областната транспортни схеми от квотата на Община МАРИЦА в пет обособени позиции”

2017-05-16
№ 20170516QACLI86384

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: “ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СЪБЛЕКАЛНИ И ПАРКИНГ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МИНИ ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ – С.МАНОЛЕ, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ I–СПОРТЕН КОМПЛЕКС, КВ.77, ПО ПЛАНА НА С.МАНОЛЕ“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

2017-05-16
№ 20170505MTPGV75127

Oбществена поръчка за избор на изпълнител, възлагана чрез публично състезание по реда на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с предмет: „Основен ремонт и енергийна ефективност на детска градина „Мечта” в с.Маноле, община Марица, област Пловдив“

2017-05-05
№ 20170504MOGCM42834

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,, Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения на територията на Община Марица по 7 обособени позиции: Обособена позиция 1- ,,Хляб и хлебни изделия''; Обособена позиция 2-,,Мляко и млечни изделия''; Обособена позиция 3- ,,Зеленчукови и плодови консерви''; Обособена позиция 4- ,,Месо и месни продукти''; Обособена позиция 5- ,,Плодове и зеленчуци''; Обособена позиция 6- ,,Други хранителни стоки''; Обособена позиция 7- ,,Замразени зеленчуци''

2017-05-04
№ 20170421VIUMS70369

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:,,Изпълнение на СМР/СРР на обекти на територията на Община ,,Марица“ в две обособени позиции, както следва:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изграждане на уличен водопровод РЕ-НD ф90 с дължина 146м. по ул."Сашо Димитров" oт OT132a до OT132в, с.Скутаре, Община "Марица" и на канализация за дъждовни води по ул."35-та" и прилежащи улици с.Маноле, Община „Марица“, eтaп I с дължина L=528м”;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ Ремонтни дейности: Подмяна на 2 броя ДШ и трасета към тях на кръстовище на ул.“Г.Бенковски“ с ул.“Лиляна Димитрова“, с.Царацово и на 2 броя ДШ и трасета към тях с.Маноле. ПИ с ИД. № 501.1082 - общ. публ. собственост и ул.“34-та“ (ПИ с ИД. №502.86 - общ. публ. собственост) с.Маноле; Ремонт на канавка с дължина 490м. по ул.“31-ва“ (ПИ с ид.№501.1001- общ. публ. собственост) с.Бенковски и на канавка с дължина 210м. по ул.„Райна Княгиня“ ( ПИ с ИД.№12.26- общ. публ. собственост) с.Желязно

2017-04-21
№ 20170412TCHAO27328

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА УЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА” В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В С. ВОЙСИЛ, С.СТРОЕВО И С.МАНОЛЕ, ОБЩИНА МАРИЦА.“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ”ПОВДИГНАТИ ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ПЪТ В ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА РАДИНОВО В ПЪТНАТА ОТСЕЧКА ПРЕД ФИРМИТЕ „СОКОТАБ“ЕООД, „ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“ЕООД И „АГРИ БЪЛГАРИЯ“ЕООД “

2017-04-12
№ 20170223HVFYD46931

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: ,,ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕКТ: ,,АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС С ПРИЕМНА СГРАДА, ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ОТКРИТИ И ПОКРИТИ ПЛОЩИ ЗА ЕКСПОЗИЦИЯ И УЧЕБНА АРХЕОЛОГИЯ’’ В УПИ 24.100-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКСТ, МЕСТНОСТТА МАЛТЕПЕ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО МАНОЛЕ, ОБЩИНА ,,МАРИЦА’’, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ’’.

2017-02-23
№ 20170222AQMBR42733

Процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка чрез открита процедура по зоп с предмет: Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения на територията на Община Марица.

2017-02-22
№ 20161108OLSWW23052

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА- ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2017г. ПО 5 (ПЕТ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

2016-11-08
№ 20161101CBRPE42351

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: ,,ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘-ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ‘‘

2016-11-01