Обществени поръчки

№ 20170919SJCQD99697

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусна линия: Пловдив-Трилистник, част от областната транспортна схема-Област Пловдив“

2017-09-19
№ 20170908AIKBE83184

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НАГЛАВА ,,ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА‘‘ ОТ ЗОП НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧТА” В С.МАНОЛЕ, ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“

2017-09-08
№ 20170907KJRWA56294

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СИНЧЕЦ“ СЕЛО СКУТАРЕ, ОБЩИНА „МАРИЦА“.

2017-09-07
№ 20170823JGBXS84476

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "Доставка и монтаж на преместваема модулна конструкция за обществена сграда-Здравна служба с. Костиево”

2017-08-23
№ 20170809GLUKT36851

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,, ИНЖЕНЕРИНГ/ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗГРАЖДАНЕ/ НА ОБЕКТ: КВАРТАЛЕН ПАРК В УПИ XXVII- ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЗЕЛЕНИНА, КВ.13 ПО ПЛАНА НА С.ВОЙВОДИНОВО, ОБЩИНА МАРИЦА”

2017-08-09
№ 20170809PVOGY86420

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на общинска пътна мрежа на територията на община Марица, област Пловдив по 4 /четири/ обособени позиции“

2017-08-09
№ 20170807TABHD93694

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за организирани участия и мероприятия, пряко свързани с изпълнението на дейностите по проект ,,Заедно ръка за ръка-творим красота“ по 3 /три/ обособени позиции‘‘

2017-08-07
№ 20170712LRZDH28552

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на обекти, собственост на Община „Марица"

2017-07-12
№ 20170710SFJBX56070

Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР, ОСНОВЕН РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДГ „ПРОЛЕТ“ , С. ЦАРАЦОВО, ОБЩИНА МАРИЦА”

2017-07-10
№ 20170629YFXIR60832

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП - запитване за оферта за целевия разход по чл.29, ал.1, т.1 от Наредба № 12/2016 г. на МЗХ, представляващи разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи по проект: "Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа в село Граф Игнатиево, община Марица"

2017-06-29
№ 20170626SCQPC64657

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,,ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘-ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ‘‘

2017-06-26
№ 20170621OMEWT46170

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,,Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община ,,Марица‘‘ както следва: - Ремонт на Дом на покойника /гробищен парк/ село Войводиново; - Ремонт на Тоалетна към здравна служба село Труд; - Ремонт на Здравна служба село Манолско Конаре; - Ремонт на покрив на здравна служба село Радиново; - Ремонт на Кметство село Войводиново; - Ремонт на Кметство село Войсил; - Ремонт на Кметство село Строево; - Ремонт на тоалетни към Кметство село Рогош; - Ремонт на навес за тоалетна и склад към читалище в село Костиево; - Ремонт на ограда към гробищен парк в село Царацово; - Ремонт на Клуб на пенсионера в село Костиево; - Ремонт на Клуб на пенсионера в село Рогош; - Ремонт в ДГ ,,Бисер‘‘ село Труд; - Ремонт на площад в село Трилистник; - Ремонт на съблекални в стадион в село Калековец; - Ремонт на съблекални в стадион в село Граф Игнатиево; - Ремонт на съблекални в стадион в село Строево; - Ремонт на детска градина ,,Елица‘‘ в село Бенковски; - Ремонт на Читалище ,,Васил Левски -1930‘‘ в село Бенковски; - Ремонт на покрив на читалище ,,Пробуда 1927‘‘ в село Калековец; - Ремонт на покрив на читалище Просвета-1927‘‘ в село Маноле; - Ремонт на читалище ,,Васил Левски -1936‘‘ в село Ясно поле.

2017-06-21
№ 20170614XMAPV43017

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА, В ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МАРИЦА – ЧАСТ ОТ „ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА”

2017-06-14
№ 20170523ZIQZE14083

Oбществена поръчка, възлагана чрез публично състезание по реда на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на употребявана техника за разделно събиране и транспортиране на битови биоразградими отпадъци за нуждите на община Марица, област Пловдив, в две обособени позиции”

2017-05-23
№ 20170516CHEAY62679

Oбществена поръчка по реда на глава 26 от зоп, чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусните линии от общинската и от областната транспортни схеми от квотата на Община МАРИЦА в пет обособени позиции”

2017-05-16