Обществени поръчки

№ 20160225IQWJG50892

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на енергийната ефективност на ОУ „Дядо Иван Арабаджията“ – с. Царацово“

2016-02-25
№ 20160121NKYED86936

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА VIIa ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ /СМР/ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МАРИЦА, РАЗПОЛОЖЕНА В ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВСКА”

2016-01-21
№ 20151214DNBOK86376

Процедура по чл.90, ал.1 т.8 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект Изграждане на „многофункционална сграда – с.Желязно” в УПИ VІІ-29,78 – зеленина и КОО, кв.5, по плана на Желязно, община „Марица“.

2015-12-14
№ 20151118LGGLW33142

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА И ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА- ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2016г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

2015-11-18
№ 20150821BFVOM28101

Процедура по реда на гл.VIIIa oт ЗОП с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството на обект „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА КУЛТУРЕН ДОМ“, подобект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА И ОТКРИТА МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ - І ЕТАП” в упи ХІV-1727, за обществено и делово обслужване, кв. 31, с. Скутаре, Община Марица

2015-08-21
№ 20150818QZLAG30788

Процедура по чл.90, ал.1 т.8 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект „Изграждане на съвременно средищно училище с професионална насоченост „Земеделие” в с. Маноле”

2015-08-18
№ 20150812YLIQC73412

Процедура по реда на гл.VIIIa oт ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община ,,Марица‘‘ както следва: 1. Ремонт на помещение в Кметство село Войводиново 2.Ремонт на помещение в Кметство село Маноле

2015-08-12
№ 20150807UBJSC44608

Обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII „a“ от ЗОП с предмет: "Доставка чрез покупка на мебели за обзавеждане на детски градини на територията на община “Марица”, както следва: ЦДГ “Детелина” с.Строево, ЦДГ “Пролет” с.Рогош, ЦДГ “Бисер” с.Труд, ЦДГ “Ралица” с.Войводиново”

2015-08-07
№ 20150728YVGFS28351

Обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa от ЗОП с обект: “Ремонт на улично осветление на територията на oбщина Марица”

2015-07-28
№ 20150626XRWPW80787

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на сграда за обществено обслужване – детска градина, на територията на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив“

2015-06-26
№ 20150616EQBQX26843

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на населените места в Община Марица - Бенковски, Войсил, Костиево, Радиново, Царацово, Строево, Труд, Граф Игнатиево, Калековец, Войводиново, Желязно, Крислово, Динк, Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле, Манолско Конаре и Ясно поле”

2015-06-16
№ 20150615YUERO72775

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛ. VIIIa oт ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община ,,Марица‘‘ както следва: 1. Ремонт на ЦДГ в с. Бенковски 2.Ремонт на ЦДГ в с. Маноле 3. Ремонт на ЦДГ с. Костиево 4. Ремонт на ЦДГ с. Войводиново 5. Ремонт на Кметство в с. Бенковски 6. Ремонт на Кметство в с. Трилистник 7. Ремонт на Кметство в с. Скутаре 8. Ремонт на Читалище в с. Бенковски 9. Ремонт на Читалище в с. Строево 10. Ремонт на Здравна служба в с. Ясно поле 11. Ремонт на Здравна служба в с. Манолско Конаре 12. Ремонт на Дневен център в с. Строево 13. Ремонт на Архив МДТ в Кметство с. Калековец 14. Ремонт на Здравна служба в с. Граф Игнатиево

2015-06-15
№ 20150609DDVQP73005

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА КУЛТУРЕН ДОМ“, подобект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА И ОТКРИТА МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ - І ЕТАП” в упи ХІV-1727, за обществено и делово обслужване, кв. 31, с. Скутаре, Община Марица

2015-06-09
№ 20150608XCQMU25935

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на специализиран автобусен превоз на деца на територията на община Марица-област Пловдив за периода 01.09.2015г. до 31.12.2015г. по следния маршрутен график- от село Рогош до ЦДГ ,,Мечта‘‘ село Маноле-филиал към ЦДГ ,,Пролет‘‘ село Рогош и обратно‘‘

2015-06-08
№ 20150605JHTRG42164

Процедура по реда на глава VIII „А“ oт ЗОП : "Доставка чрез покупка на мебели за обзавеждане на детски градини на територията на община “Марица”, както следва: ЦДГ “Буратино” с. Костиево, ЦДГ ”Здравец” с.Граф Игнатиево, ЦДГ “Детелина” с.Строево, ЦДГ “Пролет” с.Рогош, ЦДГ “Елица” с.Бенковски, ЦДГ “Щастливо детство” с.Радиново, ЦДГ “Бисер” с.Труд, ЦДГ “Ралица” с.Войводиново, ЦДГ с.Войсил.

2015-06-05