Обществени поръчки

№ 20180108MVJPF18457

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,,ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘-ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ‘‘

2018-01-08
№ 20171113VPKNU90692

Избор на Изпълнител на обществена поръчка със събиране на оферти с обява по реда на Глава ,,Двадесет и шеста‘‘ от ЗОП на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Инженеринг (проектиране, частично изпълнение на Консервационно-реставрационни работи (КРР) и на Строително-монтажни работи (СМР) и осъществяване на авторски надзор) на разкрити археологически структури през 2017г. на надгробна могила „Мал тепе” край с. Маноле, община Марица и функционално преустройство на обект – „Приемна сграда с информационно - посетителски център”, построена до могилата „Мал тепе“ край с. Маноле, община Марица“.

2017-11-13
№ 20171107TLYTS11798

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,,ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА.“

2017-11-07
№ 20171020UCZKO29660

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:„Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Рехабилитация на общински път PDV1191 Пловдив-граница общ. (Пловдив-Марица)-Войводиново-/II-56/“

2017-10-20
№ 20171016AHLSA65253

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:,,ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ/ НА ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ/ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В СЕЛАТА МАНОЛСКО КОНАРЕ, ГРАФ ИГНАТИЕВО И ВОЙВОДИНОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ/ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В СЕЛО РОГОШ

2017-10-16
№ 20171011OLMCW12390

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪС СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НАГЛАВА „ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА“ ОТ ЗОП НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ,,ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА „МАРИЦА“ - ЦДГ „БУРАТИНО“, С.КОСТИЕВО“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ,,ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА „МАРИЦА“ - ЗДРАВНА СЛУЖБА, С.МАНОЛЕ“

2017-10-11
№ 20170928DKIUJ47727

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪС СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НАГЛАВА „ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА“ ОТ ЗОП НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПO ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: ,,КВАРТАЛЕН ПАРК В УПИ XXVII- ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЗЕЛЕНИНА, КВ.13 ПО ПЛАНА НА С.ВОЙВОДИНОВО, ОБЩИНА МАРИЦА”

2017-09-28
№ 20170919SJCQD99697

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусна линия: Пловдив-Трилистник, част от областната транспортна схема-Област Пловдив“

2017-09-19
№ 20170908AIKBE83184

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НАГЛАВА ,,ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА‘‘ ОТ ЗОП НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧТА” В С.МАНОЛЕ, ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“

2017-09-08
№ 20170907KJRWA56294

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СИНЧЕЦ“ СЕЛО СКУТАРЕ, ОБЩИНА „МАРИЦА“.

2017-09-07
№ 20170823JGBXS84476

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "Доставка и монтаж на преместваема модулна конструкция за обществена сграда-Здравна служба с. Костиево”

2017-08-23
№ 20170809GLUKT36851

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,, ИНЖЕНЕРИНГ/ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗГРАЖДАНЕ/ НА ОБЕКТ: КВАРТАЛЕН ПАРК В УПИ XXVII- ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЗЕЛЕНИНА, КВ.13 ПО ПЛАНА НА С.ВОЙВОДИНОВО, ОБЩИНА МАРИЦА”

2017-08-09
№ 20170809PVOGY86420

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на общинска пътна мрежа на територията на община Марица, област Пловдив по 4 /четири/ обособени позиции“

2017-08-09
№ 20170807TABHD93694

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за организирани участия и мероприятия, пряко свързани с изпълнението на дейностите по проект ,,Заедно ръка за ръка-творим красота“ по 3 /три/ обособени позиции‘‘

2017-08-07
№ 20170712LRZDH28552

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на обекти, собственост на Община „Марица"

2017-07-12