Обществени поръчки

№ 20160414ROZKJ38672

Процедура по реда на чл.90, ал. 1 , т.3 от ЗОП(Договаряне без обявление) с предмет: "Доставка на природен газ на обекти: ,,ОДЗ ,,Бисер‘‘ село Труд, ЦДГ ,,Пролет‘‘ село Царацово и Кметство село Труд, Община ,,Марица‘‘

2016-04-14
№ 20160412NOLSN93518

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14,АЛ.3,Т.2 ОТ ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на община Марица, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“

2016-04-12
№ 20160407ZMWNS41095

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ ,,А‘‘ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: ,,ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘

2016-04-07
№ 20160405BAQYV46230

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ ,,А‘‘ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: ,,КЕТЪРИНГ-ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВ ТОПЪЛ ОБЯД ЗА ПОЛЗВАЩИТЕ УСЛУГАТА НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА В СЕЛО СТРОЕВО, ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘

2016-04-05
№ 20160404GUIDP14791

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ ,,А‘‘ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ:,,КЕТЪРИНГ-ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦДГ ,,ДЕТЕЛИНА‘‘ СЕЛО КРИСЛОВО, ЦДГ ,,ЗДРАВЕЦ‘‘ СЕЛО ГРАФ ИГНАТИЕВО И ЦДГ ,,СИНЧЕЦ‘‘ СЕЛО СКУТАРЕ, ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘

2016-04-04
№ 20160401POLRP48069

ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Рамково споразумение за избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в Oбщина Марица“

2016-04-01
№ 20160331ITHOM66598

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА ,,А‘‘ oт ЗОП "Периодични доставки на хигиенни материали и консумативи"

2016-03-31
№ 20160321DWWGV84369

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на обект: „Археологически комплекс с приемна сграда, информационен център, открити и покрити площи за експозиция и учебна археология“ в УПИ 24.100 – археологически комплекс, мест. Малтепе, в землището на с.Маноле, община Марица, Пловдивска област, по проект „Музей на открито Малтепе“, договор №24-10М1-45 от 28.08.2015г., сключен между Община „Марица“ и Министерство на културата по програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“

2016-03-21
№ 20160301ZSUDH67121

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект: „Археологически комплекс с приемна сграда, информационен център, открити и покрити площи за експозиция и учебна археология“ в УПИ 24.100 – археологически комплекс, мест. Малтепе, в землището на с.Маноле, община Марица, Пловдивска област, дейност по проект „Музей на открито Малтепе“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) №24-10М1-45 от 28.08.2015г. по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”

2016-03-01
№ 20160225IQWJG50892

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на енергийната ефективност на ОУ „Дядо Иван Арабаджията“ – с. Царацово“

2016-02-25
№ 20160121NKYED86936

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА VIIa ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ /СМР/ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МАРИЦА, РАЗПОЛОЖЕНА В ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВСКА”

2016-01-21
№ 20151214DNBOK86376

Процедура по чл.90, ал.1 т.8 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект Изграждане на „многофункционална сграда – с.Желязно” в УПИ VІІ-29,78 – зеленина и КОО, кв.5, по плана на Желязно, община „Марица“.

2015-12-14
№ 20151118LGGLW33142

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА И ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА- ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2016г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

2015-11-18
№ 20150821BFVOM28101

Процедура по реда на гл.VIIIa oт ЗОП с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството на обект „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА КУЛТУРЕН ДОМ“, подобект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА И ОТКРИТА МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ - І ЕТАП” в упи ХІV-1727, за обществено и делово обслужване, кв. 31, с. Скутаре, Община Марица

2015-08-21
№ 20150818QZLAG30788

Процедура по чл.90, ал.1 т.8 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект „Изграждане на съвременно средищно училище с професионална насоченост „Земеделие” в с. Маноле”

2015-08-18