Обществени поръчки

№ 20150529TGTSY61666

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Изграждане на спортни площадки на територията на с. Маноле, с. Калековец и с. Бенковски, Община Марица

2015-05-29
№ 20150522XVDHD12352

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на обект „Многофункционална сграда – с. Желязно” в УПИ VII-29,78 – зеленина и КОО, кв.5, по плана на с. Желязно, Община Марица”

2015-05-22
№ 20150515EPZIX45575

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на гл.VIII а от ЗОП с предмет:"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА МЕБЕЛИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА “МАРИЦА”, както следва: ЦДГ “Буратино” с. Костиево, ЦДГ ”Здравец” с.Граф Игнатиево, ЦДГ “Детелина” с.Строево, ЦДГ “Пролет” с.Рогош, ЦДГ “Елица” с.Бенковски, ЦДГ “Щастливо детство” с.Радиново, ЦДГ “Бисер” с.Труд, ЦДГ “Ралица” с.Войводиново, ЦДГ с.Войсил.

2015-05-15
№ 20150508JSFOG17210

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” зоп с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството на обекти от вътрешната улична мрежа, благоустрояване и други дейности, свързани с инфраструктурата в населените места на община Марица”

2015-05-07
№ 20150508JEXQD78992

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на ремонт, проектиране и строителство на вътрешната улична мрежа в населените места на община Марица” с две обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Извършване на строително-ремонтни работи на вътрешната улична мрежа в населените места на община Марица” и Обособена позиция № 2 „Проектиране и строителство на вътрешната улична мрежа, благоустрояване и други дейности, свързани с инфраструктурата в населените места на община Марица”

2015-04-30
№ 20150508NTRZY16319

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет: "Изграждане на съоръжения за превенция – 3 броя наблюдателни кули по проект „Защитни мероприятия за превенция на горските пожари в Община Марица”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 16/226/00431 от 23.12.2014 г."

2015-04-24
№ 20150508BCVZC77131

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Целодневна Детска Градина в с.Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив в УПИ IV от кв.40А, по плана на село Граф Игнатиево, община Марица.“

2015-04-17
№ 20150408YKSRX24130

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет:"Доставка чрез покупка за обзавеждане на помещение за сборна група в ЦДГ “Бисер” с.Труд- Община ,,Марица"

2015-04-03
№ 20150406BILPV32961

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изготвянето на проектна документация и строителство (инженеринг) на южен околовръстен път на с.Радиново, ситуиран в общият устройствен план на община марица в i – ви участък: от км.0+000 до км.2+030.73, охранителен канал и 3 водостока и във ii – ри участък: от км.2+030.73 до км.3+645”

2015-03-19
№ 20150406JMRVM21917

Обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улична мрежа и общински пътища на територията на община Марица по обособени позиции‘‘

2015-03-17
№ 20150313ILLPY65187

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на горива за зареждане на автомобилите на Общинска администрация на Община Марица, гр. Пловдив чрез система на зареждане при безналично плащане посредством карти предоставени от изпълнителя-продавач за 2015-2018г."

2015-03-06
№ 20150317LAJDL39525

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 13 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Текущо юридическо обслужване на Община Марица на абонаментен принцип в следните области на правото: търговско, гражданско, облигационно, административно право, вещно право и устройство на територията и местни данъци и такси”, по обособени позиции"

2015-02-23
№ 20150317NGGLX16293

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет: " Периодични доставки на хигиенни материали и консумативи

2015-02-18
№ 20150317POBVL77381

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет: "Извършване на геодезически дейности и услуги на територията на Община Марица за имоти общинска собственост"

2015-02-13
№ 20150317HZNLM82033

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на горива за зареждане на автомобилите на Общинска администрация на Община Марица, гр. Пловдив чрез система на зареждане при безналично плащане посредством карти предоставени от изпълнителя-продавач за 2015."

2015-01-22