Обществени поръчки

№ 20150728YVGFS28351

Обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa от ЗОП с обект: “Ремонт на улично осветление на територията на oбщина Марица”

2015-07-28
№ 20150626XRWPW80787

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на сграда за обществено обслужване – детска градина, на територията на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив“

2015-06-26
№ 20150616EQBQX26843

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на населените места в Община Марица - Бенковски, Войсил, Костиево, Радиново, Царацово, Строево, Труд, Граф Игнатиево, Калековец, Войводиново, Желязно, Крислово, Динк, Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле, Манолско Конаре и Ясно поле”

2015-06-16
№ 20150615YUERO72775

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛ. VIIIa oт ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община ,,Марица‘‘ както следва: 1. Ремонт на ЦДГ в с. Бенковски 2.Ремонт на ЦДГ в с. Маноле 3. Ремонт на ЦДГ с. Костиево 4. Ремонт на ЦДГ с. Войводиново 5. Ремонт на Кметство в с. Бенковски 6. Ремонт на Кметство в с. Трилистник 7. Ремонт на Кметство в с. Скутаре 8. Ремонт на Читалище в с. Бенковски 9. Ремонт на Читалище в с. Строево 10. Ремонт на Здравна служба в с. Ясно поле 11. Ремонт на Здравна служба в с. Манолско Конаре 12. Ремонт на Дневен център в с. Строево 13. Ремонт на Архив МДТ в Кметство с. Калековец 14. Ремонт на Здравна служба в с. Граф Игнатиево

2015-06-15
№ 20150609DDVQP73005

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА КУЛТУРЕН ДОМ“, подобект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА И ОТКРИТА МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ - І ЕТАП” в упи ХІV-1727, за обществено и делово обслужване, кв. 31, с. Скутаре, Община Марица

2015-06-09
№ 20150608XCQMU25935

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на специализиран автобусен превоз на деца на територията на община Марица-област Пловдив за периода 01.09.2015г. до 31.12.2015г. по следния маршрутен график- от село Рогош до ЦДГ ,,Мечта‘‘ село Маноле-филиал към ЦДГ ,,Пролет‘‘ село Рогош и обратно‘‘

2015-06-08
№ 20150605JHTRG42164

Процедура по реда на глава VIII „А“ oт ЗОП : "Доставка чрез покупка на мебели за обзавеждане на детски градини на територията на община “Марица”, както следва: ЦДГ “Буратино” с. Костиево, ЦДГ ”Здравец” с.Граф Игнатиево, ЦДГ “Детелина” с.Строево, ЦДГ “Пролет” с.Рогош, ЦДГ “Елица” с.Бенковски, ЦДГ “Щастливо детство” с.Радиново, ЦДГ “Бисер” с.Труд, ЦДГ “Ралица” с.Войводиново, ЦДГ с.Войсил.

2015-06-05
№ 20150529TGTSY61666

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Изграждане на спортни площадки на територията на с. Маноле, с. Калековец и с. Бенковски, Община Марица

2015-05-29
№ 20150522XVDHD12352

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на обект „Многофункционална сграда – с. Желязно” в УПИ VII-29,78 – зеленина и КОО, кв.5, по плана на с. Желязно, Община Марица”

2015-05-22
№ 20150515EPZIX45575

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на гл.VIII а от ЗОП с предмет:"ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА МЕБЕЛИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА “МАРИЦА”, както следва: ЦДГ “Буратино” с. Костиево, ЦДГ ”Здравец” с.Граф Игнатиево, ЦДГ “Детелина” с.Строево, ЦДГ “Пролет” с.Рогош, ЦДГ “Елица” с.Бенковски, ЦДГ “Щастливо детство” с.Радиново, ЦДГ “Бисер” с.Труд, ЦДГ “Ралица” с.Войводиново, ЦДГ с.Войсил.

2015-05-15
№ 20150508JSFOG17210

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” зоп с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството на обекти от вътрешната улична мрежа, благоустрояване и други дейности, свързани с инфраструктурата в населените места на община Марица”

2015-05-07
№ 20150508JEXQD78992

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на ремонт, проектиране и строителство на вътрешната улична мрежа в населените места на община Марица” с две обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Извършване на строително-ремонтни работи на вътрешната улична мрежа в населените места на община Марица” и Обособена позиция № 2 „Проектиране и строителство на вътрешната улична мрежа, благоустрояване и други дейности, свързани с инфраструктурата в населените места на община Марица”

2015-04-30
№ 20150508NTRZY16319

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет: "Изграждане на съоръжения за превенция – 3 броя наблюдателни кули по проект „Защитни мероприятия за превенция на горските пожари в Община Марица”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 16/226/00431 от 23.12.2014 г."

2015-04-24
№ 20150508BCVZC77131

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Целодневна Детска Градина в с.Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив в УПИ IV от кв.40А, по плана на село Граф Игнатиево, община Марица.“

2015-04-17
№ 20150408YKSRX24130

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет:"Доставка чрез покупка за обзавеждане на помещение за сборна група в ЦДГ “Бисер” с.Труд- Община ,,Марица"

2015-04-03