Обществени поръчки

№ 20160630HTEAX84644

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“Изграждане и обзавеждане на обект Детска ясла в Целодневна Детска Градина УПИ XVI – за детска градина, кв.15, по плана на с. Рогош, Община Марица ”.

2016-06-30
№ 20160622DXBUL99952

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:,,Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община ,,Марица‘‘ както следва:Ремонт на покрит пясъчник ЦДГ –село Войсил,Ремонт на ЦДГ ,,Весела‘‘ – с. Калековец,Ремонт на паркинг Здравна служба – с. Труд,Ремонт на част от съществуваща сграда – кметство ет. 1 с. Динк с цел обособяване на Здравна служба,Ремонт на ограда на ЦДГ ,,Здравец‘‘ – с. Граф Игнатиево,Ремонт на ограда на УПИ ХI-зеленина, кв.39, с.Войсил,Ремонт на ЦДГ ,,Пролет‘‘ – с. Царацово,Ремонт на покрив ЦДГ ,,Лилия‘‘ - с. Манолско Конаре,Ремонт на покрив ОДЗ ,,Бисер‘‘ - филиал - с. Труд,Ремонт покрив читалище - с. Крислово,Ремонт на Здравна служба - с. Рогош,Ремонт на Здравна служба - с. Царацово.

2016-06-22
№ 20160615DPEFY46927

Публично съзтезание за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.176 и сл. от зоп с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности и превантивно и текущо поддържане на улиците и общинските пътища с техните съоръжения на територията на община Марица“

2016-06-15
№ 20160525FRORN92778

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪС СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ЧЛ.20,АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение строителството на обекти: Обект 1.„Канализация за дъждовни води по част от ул. ,,28-ма‘‘, ул. ,,49-та‘‘ и прилежащи улици в село Маноле, Община ,,Марица‘‘ и Обект 2 ,,Канализация за дъждовни води по част от ул. ,,Изток‘‘, ул. ,,Д.Дебелянов‘‘ и ул. ,,Цар Калоян‘‘ село Рогош, Община ,,Марица‘‘

2016-05-25
№ 20160517DPFUT80695

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪС СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: "Периодични доставки на строителни материали за нуждите на населените места в Община "Марица" - село Бенковски, село Войсил, село Костиево, село Радиново, село Царацово, село Строево, село Труд, село Граф Игнатиево, село Калековец, село Войводиново, село Желязно, село Крислово, село Динк, село Скутаре, село Рогош, село Трилистник, село Маноле, село Манолско конаре и село Ясно поле"

2016-05-17
№ 20160414STXXH61999

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: "Подобряване на енергийната ефективност и естетизация на детска градина в с. Маноле"

2016-04-14
№ 20160414ROZKJ38672

Процедура по реда на чл.90, ал. 1 , т.3 от ЗОП(Договаряне без обявление) с предмет: "Доставка на природен газ на обекти: ,,ОДЗ ,,Бисер‘‘ село Труд, ЦДГ ,,Пролет‘‘ село Царацово и Кметство село Труд, Община ,,Марица‘‘

2016-04-14
№ 20160412NOLSN93518

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14,АЛ.3,Т.2 ОТ ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на община Марица, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“

2016-04-12
№ 20160407ZMWNS41095

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ ,,А‘‘ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: ,,ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘

2016-04-07
№ 20160405BAQYV46230

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ ,,А‘‘ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: ,,КЕТЪРИНГ-ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВ ТОПЪЛ ОБЯД ЗА ПОЛЗВАЩИТЕ УСЛУГАТА НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА В СЕЛО СТРОЕВО, ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘

2016-04-05
№ 20160404GUIDP14791

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ ,,А‘‘ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ:,,КЕТЪРИНГ-ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦДГ ,,ДЕТЕЛИНА‘‘ СЕЛО КРИСЛОВО, ЦДГ ,,ЗДРАВЕЦ‘‘ СЕЛО ГРАФ ИГНАТИЕВО И ЦДГ ,,СИНЧЕЦ‘‘ СЕЛО СКУТАРЕ, ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘

2016-04-04
№ 20160401POLRP48069

ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Рамково споразумение за избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в Oбщина Марица“

2016-04-01
№ 20160331ITHOM66598

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА ,,А‘‘ oт ЗОП "Периодични доставки на хигиенни материали и консумативи"

2016-03-31
№ 20160321DWWGV84369

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на обект: „Археологически комплекс с приемна сграда, информационен център, открити и покрити площи за експозиция и учебна археология“ в УПИ 24.100 – археологически комплекс, мест. Малтепе, в землището на с.Маноле, община Марица, Пловдивска област, по проект „Музей на открито Малтепе“, договор №24-10М1-45 от 28.08.2015г., сключен между Община „Марица“ и Министерство на културата по програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“

2016-03-21
№ 20160301ZSUDH67121

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект: „Археологически комплекс с приемна сграда, информационен център, открити и покрити площи за експозиция и учебна археология“ в УПИ 24.100 – археологически комплекс, мест. Малтепе, в землището на с.Маноле, община Марица, Пловдивска област, дейност по проект „Музей на открито Малтепе“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) №24-10М1-45 от 28.08.2015г. по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”

2016-03-01