Обществени поръчки

№ 20150508BCVZC77131

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Целодневна Детска Градина в с.Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив в УПИ IV от кв.40А, по плана на село Граф Игнатиево, община Марица.“

2015-04-17
№ 20150408YKSRX24130

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет:"Доставка чрез покупка за обзавеждане на помещение за сборна група в ЦДГ “Бисер” с.Труд- Община ,,Марица"

2015-04-03
№ 20150406BILPV32961

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изготвянето на проектна документация и строителство (инженеринг) на южен околовръстен път на с.Радиново, ситуиран в общият устройствен план на община марица в i – ви участък: от км.0+000 до км.2+030.73, охранителен канал и 3 водостока и във ii – ри участък: от км.2+030.73 до км.3+645”

2015-03-19
№ 20150406JMRVM21917

Обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улична мрежа и общински пътища на територията на община Марица по обособени позиции‘‘

2015-03-17
№ 20150313ILLPY65187

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на горива за зареждане на автомобилите на Общинска администрация на Община Марица, гр. Пловдив чрез система на зареждане при безналично плащане посредством карти предоставени от изпълнителя-продавач за 2015-2018г."

2015-03-06
№ 20150317LAJDL39525

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 13 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Текущо юридическо обслужване на Община Марица на абонаментен принцип в следните области на правото: търговско, гражданско, облигационно, административно право, вещно право и устройство на територията и местни данъци и такси”, по обособени позиции"

2015-02-23
№ 20150317NGGLX16293

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет: " Периодични доставки на хигиенни материали и консумативи

2015-02-18
№ 20150317POBVL77381

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет: "Извършване на геодезически дейности и услуги на територията на Община Марица за имоти общинска собственост"

2015-02-13
№ 20150317HZNLM82033

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на горива за зареждане на автомобилите на Общинска администрация на Община Марица, гр. Пловдив чрез система на зареждане при безналично плащане посредством карти предоставени от изпълнителя-продавач за 2015."

2015-01-22
№ 20150317OSKWB83916

Процедура по реда на гл. VIIIа от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на почистващи препарати за битова и лична хигиена"

2015-01-20
№ 20150317FCZXB83339

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодични доставки на принтерни, копирни и др. офис материали и консумативи"

2015-01-15
№ 20150317AGKGP49820

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на канцеларски офис материали и консумативи"

2015-01-05
№ 20150317VEYHB63109

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Марица”

2014-12-29
№ 20150312ROYSD62207

Обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на специализиран автобусен превоз на ученици до средищни училища на територията на община Марица-Област Пловдив за календарната 2015г. по обособени позиции."

2014-10-07
№ 20150312NQIQQ85149

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa от ЗОП с обект: “Ремонт на улично осветление на територията на oбщина Марица”

2014-09-19