Обществени поръчки

№ 20160728XKRIS41522

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за пътища, с които ще кандидатства община Марица за финансиране по ПРСР 2014-2020“

2016-07-28
№ 20160728HCYMK37234

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на община Марица във връзка с под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за едно проектно предложение”

2016-07-28
№ 20160713SXEQQ31575

УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община МАРИЦА за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ с проектно предложение за : „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в населени места на община Марица

2016-07-13
№ 20160712VUMWO60273

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, с оглед кандидатстване на Община МАРИЦА по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица”, Обособена позиция №2 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в част от населените места на община Марица”

2016-07-12
№ 20160708DZYOG97207

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община МАРИЦА за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ с проектно предложение за : „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица“

2016-07-08
№ 20160701SJZDO86260

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изграждане на обект Детска градина в УПИ I-502.1751 детска градина, кв.41, по плана на с. Скутаре, Община Марица ”

2016-07-01
№ 20160630HTEAX84644

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“Изграждане и обзавеждане на обект Детска ясла в Целодневна Детска Градина УПИ XVI – за детска градина, кв.15, по плана на с. Рогош, Община Марица ”.

2016-06-30
№ 20160622DXBUL99952

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:,,Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община ,,Марица‘‘ както следва:Ремонт на покрит пясъчник ЦДГ –село Войсил,Ремонт на ЦДГ ,,Весела‘‘ – с. Калековец,Ремонт на паркинг Здравна служба – с. Труд,Ремонт на част от съществуваща сграда – кметство ет. 1 с. Динк с цел обособяване на Здравна служба,Ремонт на ограда на ЦДГ ,,Здравец‘‘ – с. Граф Игнатиево,Ремонт на ограда на УПИ ХI-зеленина, кв.39, с.Войсил,Ремонт на ЦДГ ,,Пролет‘‘ – с. Царацово,Ремонт на покрив ЦДГ ,,Лилия‘‘ - с. Манолско Конаре,Ремонт на покрив ОДЗ ,,Бисер‘‘ - филиал - с. Труд,Ремонт покрив читалище - с. Крислово,Ремонт на Здравна служба - с. Рогош,Ремонт на Здравна служба - с. Царацово.

2016-06-22
№ 20160615DPEFY46927

Публично съзтезание за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.176 и сл. от зоп с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности и превантивно и текущо поддържане на улиците и общинските пътища с техните съоръжения на територията на община Марица“

2016-06-15
№ 20160525FRORN92778

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪС СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ЧЛ.20,АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение строителството на обекти: Обект 1.„Канализация за дъждовни води по част от ул. ,,28-ма‘‘, ул. ,,49-та‘‘ и прилежащи улици в село Маноле, Община ,,Марица‘‘ и Обект 2 ,,Канализация за дъждовни води по част от ул. ,,Изток‘‘, ул. ,,Д.Дебелянов‘‘ и ул. ,,Цар Калоян‘‘ село Рогош, Община ,,Марица‘‘

2016-05-25
№ 20160517DPFUT80695

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪС СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: "Периодични доставки на строителни материали за нуждите на населените места в Община "Марица" - село Бенковски, село Войсил, село Костиево, село Радиново, село Царацово, село Строево, село Труд, село Граф Игнатиево, село Калековец, село Войводиново, село Желязно, село Крислово, село Динк, село Скутаре, село Рогош, село Трилистник, село Маноле, село Манолско конаре и село Ясно поле"

2016-05-17
№ 20160414STXXH61999

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: "Подобряване на енергийната ефективност и естетизация на детска градина в с. Маноле"

2016-04-14
№ 20160414ROZKJ38672

Процедура по реда на чл.90, ал. 1 , т.3 от ЗОП(Договаряне без обявление) с предмет: "Доставка на природен газ на обекти: ,,ОДЗ ,,Бисер‘‘ село Труд, ЦДГ ,,Пролет‘‘ село Царацово и Кметство село Труд, Община ,,Марица‘‘

2016-04-14
№ 20160412NOLSN93518

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14,АЛ.3,Т.2 ОТ ЗОП с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на община Марица, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“

2016-04-12
№ 20160407ZMWNS41095

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ ,,А‘‘ ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: ,,ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘

2016-04-07