Обществени поръчки

№ 20150312ROYSD62207

Обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на специализиран автобусен превоз на ученици до средищни училища на територията на община Марица-Област Пловдив за календарната 2015г. по обособени позиции."

2014-10-07
№ 20150312NQIQQ85149

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa от ЗОП с обект: “Ремонт на улично осветление на територията на oбщина Марица”

2014-09-19
№ 20150312AWPAI92834

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на общинска пътна мрежа на територията на община Марица, област П

2014-08-04