Обществени поръчки

№ 20150317LAJDL39525

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 13 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Текущо юридическо обслужване на Община Марица на абонаментен принцип в следните области на правото: търговско, гражданско, облигационно, административно право, вещно право и устройство на територията и местни данъци и такси”, по обособени позиции"

2015-02-23
№ 20150317NGGLX16293

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет: " Периодични доставки на хигиенни материали и консумативи

2015-02-18
№ 20150317POBVL77381

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет: "Извършване на геодезически дейности и услуги на територията на Община Марица за имоти общинска собственост"

2015-02-13
№ 20150317HZNLM82033

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на горива за зареждане на автомобилите на Общинска администрация на Община Марица, гр. Пловдив чрез система на зареждане при безналично плащане посредством карти предоставени от изпълнителя-продавач за 2015."

2015-01-22
№ 20150317OSKWB83916

Процедура по реда на гл. VIIIа от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на почистващи препарати за битова и лична хигиена"

2015-01-20
№ 20150317FCZXB83339

Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодични доставки на принтерни, копирни и др. офис материали и консумативи"

2015-01-15
№ 20150317AGKGP49820

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на канцеларски офис материали и консумативи"

2015-01-05
№ 20150317VEYHB63109

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Марица”

2014-12-29
№ 20150312ROYSD62207

Обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на специализиран автобусен превоз на ученици до средищни училища на територията на община Марица-Област Пловдив за календарната 2015г. по обособени позиции."

2014-10-07
№ 20150312NQIQQ85149

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa от ЗОП с обект: “Ремонт на улично осветление на територията на oбщина Марица”

2014-09-19
№ 20150312AWPAI92834

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на общинска пътна мрежа на територията на община Марица, област П

2014-08-04