Обществени поръчки

№ 20160401POLRP48069

ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Рамково споразумение за избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в Oбщина Марица“

2016-04-01
№ 20160331ITHOM66598

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА ,,А‘‘ oт ЗОП "Периодични доставки на хигиенни материали и консумативи"

2016-03-31
№ 20160321DWWGV84369

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на обект: „Археологически комплекс с приемна сграда, информационен център, открити и покрити площи за експозиция и учебна археология“ в УПИ 24.100 – археологически комплекс, мест. Малтепе, в землището на с.Маноле, община Марица, Пловдивска област, по проект „Музей на открито Малтепе“, договор №24-10М1-45 от 28.08.2015г., сключен между Община „Марица“ и Министерство на културата по програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“

2016-03-21
№ 20160301ZSUDH67121

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг на обект: „Археологически комплекс с приемна сграда, информационен център, открити и покрити площи за експозиция и учебна археология“ в УПИ 24.100 – археологически комплекс, мест. Малтепе, в землището на с.Маноле, община Марица, Пловдивска област, дейност по проект „Музей на открито Малтепе“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) №24-10М1-45 от 28.08.2015г. по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”

2016-03-01
№ 20160225IQWJG50892

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на енергийната ефективност на ОУ „Дядо Иван Арабаджията“ – с. Царацово“

2016-02-25
№ 20160121NKYED86936

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА VIIa ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ /СМР/ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МАРИЦА, РАЗПОЛОЖЕНА В ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВСКА”

2016-01-21
№ 20151214DNBOK86376

Процедура по чл.90, ал.1 т.8 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект Изграждане на „многофункционална сграда – с.Желязно” в УПИ VІІ-29,78 – зеленина и КОО, кв.5, по плана на Желязно, община „Марица“.

2015-12-14
№ 20151118LGGLW33142

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА И ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА- ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2016г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

2015-11-18
№ 20150821BFVOM28101

Процедура по реда на гл.VIIIa oт ЗОП с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството на обект „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА КУЛТУРЕН ДОМ“, подобект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА И ОТКРИТА МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ - І ЕТАП” в упи ХІV-1727, за обществено и делово обслужване, кв. 31, с. Скутаре, Община Марица

2015-08-21
№ 20150818QZLAG30788

Процедура по чл.90, ал.1 т.8 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект „Изграждане на съвременно средищно училище с професионална насоченост „Земеделие” в с. Маноле”

2015-08-18
№ 20150812YLIQC73412

Процедура по реда на гл.VIIIa oт ЗОП с предмет: Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община ,,Марица‘‘ както следва: 1. Ремонт на помещение в Кметство село Войводиново 2.Ремонт на помещение в Кметство село Маноле

2015-08-12
№ 20150807UBJSC44608

Обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII „a“ от ЗОП с предмет: "Доставка чрез покупка на мебели за обзавеждане на детски градини на територията на община “Марица”, както следва: ЦДГ “Детелина” с.Строево, ЦДГ “Пролет” с.Рогош, ЦДГ “Бисер” с.Труд, ЦДГ “Ралица” с.Войводиново”

2015-08-07
№ 20150728YVGFS28351

Обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa от ЗОП с обект: “Ремонт на улично осветление на територията на oбщина Марица”

2015-07-28
№ 20150626XRWPW80787

Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 2 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на сграда за обществено обслужване – детска градина, на територията на с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив“

2015-06-26
№ 20150616EQBQX26843

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на населените места в Община Марица - Бенковски, Войсил, Костиево, Радиново, Царацово, Строево, Труд, Граф Игнатиево, Калековец, Войводиново, Желязно, Крислово, Динк, Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле, Манолско Конаре и Ясно поле”

2015-06-16