Досие

Обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на специализиран автобусен превоз на ученици до средищни училища на територията на община Марица-Област Пловдив за календарната 2015г. по обособени позиции."

№ 20150312ROYSD62207
2014-10-07

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, обявявам на лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП, както и на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА- ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2015г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, че отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 26.11.2014г. от 09:30 часа в заседателната зала на Община ,,Марица‘‘- етаж 2, бул. ,,Марица‘‘ 57А, град Пловдив.

 

С уважение,

Любомира Ангелова

член на комисия, съгласно

Заповед № РД-09-1192/05.11.2014г.

на Кмет на Община ,,Марица‘‘

2014-11-19