Досие

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Марица”

№ 20150317VEYHB63109
2014-12-29

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, обявявам на лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП, както и на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ  НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘, че отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 26.02.2015г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община ,,Марица‘‘- етаж 2, бул. ,,Марица‘‘ 57А, град Пловдив.

 

С уважение,

 

ИНЖ. ПЕТЪР МИНКОВ

член на комисия, съгласно

Заповед № РД-09-163/10.02.2015г.

на  инж. Петко Чочев

и.д. Кмет на Община ,,Марица‘‘,

съгласно Заповед № РД-09-162/09.02.2015г.

на Кмета на Община ,,Марица

2015-02-23

 
ПубликацияДата
Информация за плащане по договор2016-05-10
Информация за плащане по договор2016-04-06
Информация за плащане по договор2016-03-09
Информация за плащане по договор2016-02-09
Информация за плащане по договор2016-01-11
Информация за плащане по договор2015-12-04
Информация за плащане по договор2015-11-02
Информация за плащане по договор2015-10-05
Информация за плащане по договор2015-09-07
Информация за плащане по договор2015-08-06
Информация за плащане по договор2015-06-30
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за участие.2015-04-20
Договор с рег. № 129 от 16.04.2015г.2015-04-16
Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за участие.2015-04-01
Решение РД-09-287 от 13.03.20152015-03-13
Протокол №42015-03-12
Протокол №32015-02-26
Протокол №22015-02-23
Протокол №12015-02-11
Разяснения по реда на чл.29 от ЗОП ИЗХ. № 92-00-4(1)2015-01-15
Разяснения по реда на чл.29 от ЗОП ИЗХ. № 92-00-42015-01-15
Разяснения по реда на чл.29 от ЗОП2015-01-13
Разяснения по реда на чл. 29 от ЗОП2015-01-12
Документация, съгласно решение за промяна2015-01-12
Решение за промяна2015-01-12