Досие

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Изготвянето на проектна документация и строителство (инженеринг) на южен околовръстен път на с.Радиново, ситуиран в общият устройствен план на община марица в i – ви участък: от км.0+000 до км.2+030.73, охранителен канал и 3 водостока и във ii – ри участък: от км.2+030.73 до км.3+645”

№ 20150406BILPV32961
2015-03-19