Досие

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на ремонт, проектиране и строителство на вътрешната улична мрежа в населените места на община Марица” с две обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Извършване на строително-ремонтни работи на вътрешната улична мрежа в населените места на община Марица” и Обособена позиция № 2 „Проектиране и строителство на вътрешната улична мрежа, благоустрояване и други дейности, свързани с инфраструктурата в населените места на община Марица”

№ 20150508JEXQD78992
2015-04-30