Досие

Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет: "Изграждане на съоръжения за превенция – 3 броя наблюдателни кули по проект „Защитни мероприятия за превенция на горските пожари в Община Марица”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 16/226/00431 от 23.12.2014 г."

№ 20150508NTRZY16319
2015-04-24

ДО

Участниците в процедурата

Представителите на юридически лица с нестопанска цел

Средствата за масово осведомяване

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура по реда на Глава VІІІ “а“ от ЗОП с предмет: „Изграждане на съоръжения за превенция – 3 броя наблюдателни кули по проект „Защитни мероприятия за превенция на горските пожари в община „Марица”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на програма за развитие на селските райони по договор 16/226/00431 от 23.12.2014 г.“, Ви уведомявам, че отварянето на офертите ще се извърши на 13.05.2015 г. от 10:30 часа, в Община „Марица“, град Пловдив, бул.“Марица“ № 57А, етаж.2.

Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите- участниците в настоящата обществена поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

2015-05-07