Досие

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на обект „Многофункционална сграда – с. Желязно” в УПИ VII-29,78 – зеленина и КОО, кв.5, по плана на с. Желязно, Община Марица”

№ 20150522XVDHD12352
2015-05-22