Досие

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг (проектиране и изграждане) на обект „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА КУЛТУРЕН ДОМ“, подобект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА И ОТКРИТА МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ - І ЕТАП” в упи ХІV-1727, за обществено и делово обслужване, кв. 31, с. Скутаре, Община Марица

№ 20150609DDVQP73005
2015-06-09