Досие

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА VIIa ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ /СМР/ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА МАРИЦА, РАЗПОЛОЖЕНА В ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВСКА”

№ 20160121NKYED86936
2016-01-21