Досие

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪС СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т.2 ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: "Периодични доставки на строителни материали за нуждите на населените места в Община "Марица" - село Бенковски, село Войсил, село Костиево, село Радиново, село Царацово, село Строево, село Труд, село Граф Игнатиево, село Калековец, село Войводиново, село Желязно, село Крислово, село Динк, село Скутаре, село Рогош, село Трилистник, село Маноле, село Манолско конаре и село Ясно поле"

№ 20160517DPFUT80695
2016-05-17