Досие

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪС СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ЧЛ.20,АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение строителството на обекти: Обект 1.„Канализация за дъждовни води по част от ул. ,,28-ма‘‘, ул. ,,49-та‘‘ и прилежащи улици в село Маноле, Община ,,Марица‘‘ и Обект 2 ,,Канализация за дъждовни води по част от ул. ,,Изток‘‘, ул. ,,Д.Дебелянов‘‘ и ул. ,,Цар Калоян‘‘ село Рогош, Община ,,Марица‘‘

№ 20160525FRORN92778
2016-05-25