Досие

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:,,Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община ,,Марица‘‘ както следва:Ремонт на покрит пясъчник ЦДГ –село Войсил,Ремонт на ЦДГ ,,Весела‘‘ – с. Калековец,Ремонт на паркинг Здравна служба – с. Труд,Ремонт на част от съществуваща сграда – кметство ет. 1 с. Динк с цел обособяване на Здравна служба,Ремонт на ограда на ЦДГ ,,Здравец‘‘ – с. Граф Игнатиево,Ремонт на ограда на УПИ ХI-зеленина, кв.39, с.Войсил,Ремонт на ЦДГ ,,Пролет‘‘ – с. Царацово,Ремонт на покрив ЦДГ ,,Лилия‘‘ - с. Манолско Конаре,Ремонт на покрив ОДЗ ,,Бисер‘‘ - филиал - с. Труд,Ремонт покрив читалище - с. Крислово,Ремонт на Здравна служба - с. Рогош,Ремонт на Здравна служба - с. Царацово.

№ 20160622DXBUL99952
2016-06-22ПубликацияДата
Договор №180 от 01.08.2016г.2016-08-01
Протокол2016-07-15