Досие

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:“Изграждане и обзавеждане на обект Детска ясла в Целодневна Детска Градина УПИ XVI – за детска градина, кв.15, по плана на с. Рогош, Община Марица ”.

№ 20160630HTEAX84644
2016-06-30Документи: