Досие

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Изграждане на обект Детска градина в УПИ I-502.1751 детска градина, кв.41, по плана на с. Скутаре, Община Марица ”

№ 20160701SJZDO86260
2016-07-01Документи: