Досие

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община МАРИЦА за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ с проектно предложение за : „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица“

№ 20160708DZYOG97207
2016-07-08