Досие

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, с оглед кандидатстване на Община МАРИЦА по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.“ по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица”, Обособена позиция №2 „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в част от населените места на община Марица”

№ 20160712VUMWO60273
2016-07-12