Досие

УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община МАРИЦА за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ с проектно предложение за : „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в населени места на община Марица

№ 20160713SXEQQ31575
2016-07-13