Досие

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги на община Марица във връзка с под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за едно проектно предложение”

№ 20160728HCYMK37234
2016-07-28ПубликацияДата
Решение за прекратяване2016-08-23