Досие

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в община „Марица“ – ЦДГ „Буратино“, с.Костиево; ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Костиево и Здравна служба, с.Маноле с 3 обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в община „Марица“ - ЦДГ „Буратино“, с.Костиево“; Обособена позиция № 2 – Прилагане на мерки за енергийна ефективност в община „Марица“ - ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Костиево“ Обособена позиция № 3 – Прилагане на мерки за енергийна ефективност в община „Марица“ - Здравна служба, с.Маноле“

№ 20160920GWOCB11982
2016-09-20Документи: