Досие

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА- ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2017г. ПО 5 (ПЕТ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

№ 20161108OLSWW23052
2016-11-08