Досие

Процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка чрез открита процедура по зоп с предмет: Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения на територията на Община Марица.

№ 20170222AQMBR42733
2017-02-22