Досие

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: ,,ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЕКТ: ,,АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКС С ПРИЕМНА СГРАДА, ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ОТКРИТИ И ПОКРИТИ ПЛОЩИ ЗА ЕКСПОЗИЦИЯ И УЧЕБНА АРХЕОЛОГИЯ’’ В УПИ 24.100-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ КОМПЛЕКСТ, МЕСТНОСТТА МАЛТЕПЕ, В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО МАНОЛЕ, ОБЩИНА ,,МАРИЦА’’, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ’’.

№ 20170223HVFYD46931
2017-02-23