Досие

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА УЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА” В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В С. ВОЙСИЛ, С.СТРОЕВО И С.МАНОЛЕ, ОБЩИНА МАРИЦА.“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ”ПОВДИГНАТИ ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА СКОРОСТТА НА ПЪТ В ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА РАДИНОВО В ПЪТНАТА ОТСЕЧКА ПРЕД ФИРМИТЕ „СОКОТАБ“ЕООД, „ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ“ЕООД И „АГРИ БЪЛГАРИЯ“ЕООД “

№ 20170412TCHAO27328
2017-04-12