Досие

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:,,Изпълнение на СМР/СРР на обекти на територията на Община ,,Марица“ в две обособени позиции, както следва:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Изграждане на уличен водопровод РЕ-НD ф90 с дължина 146м. по ул."Сашо Димитров" oт OT132a до OT132в, с.Скутаре, Община "Марица" и на канализация за дъждовни води по ул."35-та" и прилежащи улици с.Маноле, Община „Марица“, eтaп I с дължина L=528м”;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ Ремонтни дейности: Подмяна на 2 броя ДШ и трасета към тях на кръстовище на ул.“Г.Бенковски“ с ул.“Лиляна Димитрова“, с.Царацово и на 2 броя ДШ и трасета към тях с.Маноле. ПИ с ИД. № 501.1082 - общ. публ. собственост и ул.“34-та“ (ПИ с ИД. №502.86 - общ. публ. собственост) с.Маноле; Ремонт на канавка с дължина 490м. по ул.“31-ва“ (ПИ с ид.№501.1001- общ. публ. собственост) с.Бенковски и на канавка с дължина 210м. по ул.„Райна Княгиня“ ( ПИ с ИД.№12.26- общ. публ. собственост) с.Желязно

№ 20170421VIUMS70369
2017-04-21