Досие

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,, Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за детските и социалните заведения на територията на Община Марица по 7 обособени позиции: Обособена позиция 1- ,,Хляб и хлебни изделия''; Обособена позиция 2-,,Мляко и млечни изделия''; Обособена позиция 3- ,,Зеленчукови и плодови консерви''; Обособена позиция 4- ,,Месо и месни продукти''; Обособена позиция 5- ,,Плодове и зеленчуци''; Обособена позиция 6- ,,Други хранителни стоки''; Обособена позиция 7- ,,Замразени зеленчуци''

№ 20170504MOGCM42834
2017-05-04