Досие

Oбществена поръчка за избор на изпълнител, възлагана чрез публично състезание по реда на чл.20, ал.2, т.1 от ЗОП с предмет: „Основен ремонт и енергийна ефективност на детска градина „Мечта” в с.Маноле, община Марица, област Пловдив“

№ 20170505MTPGV75127
2017-05-05