Досие

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: “ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СЪБЛЕКАЛНИ И ПАРКИНГ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МИНИ ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ – С.МАНОЛЕ, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ I–СПОРТЕН КОМПЛЕКС, КВ.77, ПО ПЛАНА НА С.МАНОЛЕ“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

№ 20170516QACLI86384
2017-05-16