Досие

Oбществена поръчка, възлагана чрез публично състезание по реда на чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на употребявана техника за разделно събиране и транспортиране на битови биоразградими отпадъци за нуждите на община Марица, област Пловдив, в две обособени позиции”

№ 20170523ZIQZE14083
2017-05-23