Досие

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,,Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община ,,Марица‘‘ както следва: - Ремонт на Дом на покойника /гробищен парк/ село Войводиново; - Ремонт на Тоалетна към здравна служба село Труд; - Ремонт на Здравна служба село Манолско Конаре; - Ремонт на покрив на здравна служба село Радиново; - Ремонт на Кметство село Войводиново; - Ремонт на Кметство село Войсил; - Ремонт на Кметство село Строево; - Ремонт на тоалетни към Кметство село Рогош; - Ремонт на навес за тоалетна и склад към читалище в село Костиево; - Ремонт на ограда към гробищен парк в село Царацово; - Ремонт на Клуб на пенсионера в село Костиево; - Ремонт на Клуб на пенсионера в село Рогош; - Ремонт в ДГ ,,Бисер‘‘ село Труд; - Ремонт на площад в село Трилистник; - Ремонт на съблекални в стадион в село Калековец; - Ремонт на съблекални в стадион в село Граф Игнатиево; - Ремонт на съблекални в стадион в село Строево; - Ремонт на детска градина ,,Елица‘‘ в село Бенковски; - Ремонт на Читалище ,,Васил Левски -1930‘‘ в село Бенковски; - Ремонт на покрив на читалище ,,Пробуда 1927‘‘ в село Калековец; - Ремонт на покрив на читалище Просвета-1927‘‘ в село Маноле; - Ремонт на читалище ,,Васил Левски -1936‘‘ в село Ясно поле.

№ 20170621OMEWT46170
2017-06-21ПубликацияДата
Договор №172 от 18.08.2017г.2017-08-18
Протокол2017-07-17