Досие

Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР, ОСНОВЕН РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДГ „ПРОЛЕТ“ , С. ЦАРАЦОВО, ОБЩИНА МАРИЦА”

№ 20170710SFJBX56070
2017-07-10