Досие

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на обекти, собственост на Община „Марица"

№ 20170712LRZDH28552
2017-07-12