Досие

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: ,, ИНЖЕНЕРИНГ/ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗГРАЖДАНЕ/ НА ОБЕКТ: КВАРТАЛЕН ПАРК В УПИ XXVII- ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЗЕЛЕНИНА, КВ.13 ПО ПЛАНА НА С.ВОЙВОДИНОВО, ОБЩИНА МАРИЦА”

№ 20170809GLUKT36851
2017-08-09