Досие

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на общинска пътна мрежа на територията на община Марица, област Пловдив по 4 /четири/ обособени позиции“

№ 20170809PVOGY86420
2017-08-09