Досие

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "Доставка и монтаж на преместваема модулна конструкция за обществена сграда-Здравна служба с. Костиево”

№ 20170823JGBXS84476
2017-08-23