Досие

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕБЕЛИ ЗА ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СИНЧЕЦ“ СЕЛО СКУТАРЕ, ОБЩИНА „МАРИЦА“.

№ 20170907KJRWA56294
2017-09-07