Досие

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НАГЛАВА ,,ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА‘‘ ОТ ЗОП НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧТА” В С.МАНОЛЕ, ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“

№ 20170908AIKBE83184
2017-09-08ПубликацияДата
Договор №201 от 19.10.2017г. 2017-10-25
Протокол2017-09-28