Досие

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусна линия: Пловдив-Трилистник, част от областната транспортна схема-Област Пловдив“

№ 20170919SJCQD99697
2017-09-19