Досие

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪС СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НАГЛАВА „ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА“ ОТ ЗОП НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПO ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: ,,КВАРТАЛЕН ПАРК В УПИ XXVII- ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЗЕЛЕНИНА, КВ.13 ПО ПЛАНА НА С.ВОЙВОДИНОВО, ОБЩИНА МАРИЦА”

№ 20170928DKIUJ47727
2017-09-28