Досие

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪС СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НАГЛАВА „ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА“ ОТ ЗОП НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20,АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: УПРАЖНЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТИ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ,,ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА „МАРИЦА“ - ЦДГ „БУРАТИНО“, С.КОСТИЕВО“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ,,ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА „МАРИЦА“ - ЗДРАВНА СЛУЖБА, С.МАНОЛЕ“

№ 20171011OLMCW12390
2017-10-11