Досие

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:,,ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ/ НА ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ/ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В СЕЛАТА МАНОЛСКО КОНАРЕ, ГРАФ ИГНАТИЕВО И ВОЙВОДИНОВО; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЛИЦЕНЗИРАНЕ/ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В СЕЛО РОГОШ

№ 20171016AHLSA65253
2017-10-16ПубликацияДата
Решение за прекратяване2017-11-01