Досие

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:„Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Рехабилитация на общински път PDV1191 Пловдив-граница общ. (Пловдив-Марица)-Войводиново-/II-56/“

№ 20171020UCZKO29660
2017-10-20